မင္းနဲ႔ငါနဲ႔

အခုဆို ခဏခဏ နင္ငါ႔ကုိ အရမ္း ၀ တယ္ေျပာမယ္
အခုဆို အျမဲတမ္း ငါလုပ္သမွ် အျပစ္လို႔ မင္းထင္တယ္
နင္ဟာ ငါ႔ကုိ ဂ႐ုမစိုက္ဘဲ ေနခဲ့
အရင္လို ငါ႔ကုိ မခ်စ္ေတာ့ဘူးလားကြယ္

အခုဆို ခဏခဏ နင္ငါ႔ကုိ စိတ္ပ်က္တယ္ေျပာမယ္
အခုဆို အျမဲတမ္း ငါေျပာသမွ် အမွားလို႔ မင္းထင္တယ္
နင္ဟာ ငါ႔ကုိ သတိမရဘဲ ေနခဲ့
အရင္လို ငါ႔ကုိ မခ်စ္ေတာ့တာျဖစ္တယ္

မင္းနဲ႔ငါနဲ႔ မင္းနဲ႔ငါနဲ႔ ခြဲၿပီးေနဖို႔ လံုး၀မျဖစ္ဘူးကြယ္ / ႏိုင္ခဲ့
မင္းနဲ႔ငါနဲ႔ မင္းနဲ႔ငါနဲ႔ ေရွ႕ဆက္ႏုိင္ဖို႔ / ငါဘာေတြလုပ္ရမလဲ

အခုဆို ခဏခဏ ရန္ျဖစ္ဖုိ႔ မင္းက အသင့္ပဲကြယ္
အျမဲတမ္း နင္ငါ႔ကုိ ၾကည့္မရဘူးထင္တယ္

မာတိကာ သို႔ .....