အမ်ိဳးသားစစ္ခ်ီ (၂)

(ငါတို႔ျမန္ာရဲရင့္သည္)၂ ရဲဂုဏ္ရည္ ရဲစိတ္ရဲမာန္ ထက္သန္ေနပါမည္ ရဲဇာနည္လာျပီ ရဲစစ္သည္ ညီေစပြဲမေရွာင္ ေအာင္လံခ်ီ အေရ့ွတိုင္းဌာနီ တုိ႔၀ါဒသည္ တုိ႔မ်ိဳးေဆြကို တို႔ခ်စ္မည္ မဟာမိတ္ကို သာတို႔ခ်စ္မည္ မတရားသူကိုသာ တို႔ႏွိမ္ႏွင္းကာ ရွင္းဖယ္ေနပါျပီ ရဲဇာနည္ လာျပီ ရဲစစ္သည္ ညီေစ ပြဲမေရွာင္ ေအာင္လံခ်ီ တုိ႔ေခတ္သစ္မွာ တုိ႔စစ္တိုက္မည္ ေနေရာင္အလင္းနဲ႔ စစ္ခင္းလာပါျပီ….

ျမဲျမဲသတိကိုယ္စီ တုိ႔ဗမာစစ္သည္ ရဲရဲတို႔ေခတ္မွာပင္ တုိ႔သာ စစ္တုိက္မည္ (မ်ိဳးရိုးဘိုးိေဘးစဥ္လာ တို႔ဗမာဂုဏ္ရည္ ဇာတိေသြးကို ေမြးခဲ့သည္ အေသခံရဲတဲ့ ဇြဲနဲ႔ညီ အျမဲပဲ တိုက္မည္ ခုိက္မည္ စစ္တုိက္မည္ ေသေပစီ ေၾကေပစီ ရန္ကို ဘာမထီ)၂ ေ့ရွကိုသာပင္ တုိးကာ ငါတို႔ခ်ီ…….။

ဤသီခ်င္းစာသားကို ကူးယူေဖာ္ျပခြင့္ေပးေသာ Facebook မွ ေခတ္ေဟာင္းေတးမ်ား (စစ္ၾကိဳေခတ္မွ ၁၉၄၈အထိ) အဖြဲ႕အား အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။