အေဆြ သင္ဘယ္လုိစိတ္ကူးတယ္

အေဆြ ဘယ္လုိ သင္စိတ္ကူးတယ္
တကယ္ပင္ အမ်ိဳးသားခ်စ္ရင္ကြယ္
ယွဥ္ျပိဳင္ကာ ဤစစ္ၾကီး၀ယ္
၀င္ကာ အသီးသီး ႏႊဲရမယ္
ႏိုင္မယ္ တုိ႔စစ္သားရယ္
အားမာန္မငယ္ သန္းေပါင္းမ်ားစြာကြယ္
ေစာင့္ေရွာက္ကာပဲ ထားပါ့မယ္ ဂုဏ္မငယ္ေစဖြယ္
အရာရာမွာ လိုတာမရွိေအာင္
ေစာင့္ေရွာက္ကာ ထားမယ္…….။

ဤသီခ်င္းစာသားကို ကူးယူေဖာ္ျပခြင့္ေပးေသာ Facebook မွ ေခတ္ေဟာင္းေတးမ်ား (စစ္ၾကိဳေခတ္မွ ၁၉၄၈အထိ) အဖြဲ႕အား အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။