ျမန္မာလူထု ေသြးစည္းရန္

(ဗမာလူထုကို အက်ိဳးေျမွာ္ၾကံ ႏိႈးေဆာ္ျပန္ရ ဂုဏ္ယူစရာ အတည္)၂ တုိ႔ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းဟာေလ နည္းလမ္းေပးခဲ့သည္ (ဆူပူသူ ႏွိမ္နင္းေပးမည္ ေသြးစည္းၾကလို႔ တုိ႔ညီအစ္ကိုသည္)၂ စြဲသေလာက္ ယံုၾကည္ ပဲေရာက္ကုမၸဏီ လြတ္လပ္ေရးကို တုိ႔ဗိုလ္ခ်ဳပ္က ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျပီ ညွိဳးႏြမ္းသူေတြ အေရးထဲမွာ ေသြးမခြဲေစခ်င္သည္

အာဏာေတြကို သိမ္းပိုက္ရန္ အလုပ္ရယ္ တကယ္ လြတ္လပ္ေအာင္ကြယ္ နည္းလမ္းေရွ႕ေဆာင္ခဲ့ျပီ ရုပ္ရွင္နမူနာျပကာ အၾကမ္း အရမ္းနဲ႔ အ့ံမခန္းႏိုင္ေအာင္ ရွင္းျပေလသည္

(လြတ္လပ္ေရးျဖင့္ လုိခ်င္ပါျပီ ဗမာလူထုေတြ ေသြးစည္းၾကေတာ့မည္)၂ တုိင္းျပည္လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ပဲေရာက္ ရုပ္ရွင္ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္ ရွင္းလင္းဖို႔ အခ်ိန္ေရာက္ျပီ နည္းေပးလမ္းျပရိုက္ကူးသည္ အကဲခတ္မယ့္ ဗမာေတြ ဇာတ္လိုက္ေတြစံုညီ တစ္ဖံုစီျခား ကုမၸဏီမ်ားရယ္က စံခ်ိန္မမီ ပဲေရာက္ဖလင္က ရုိက္တဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္အမည္…………..။


Parror= ပဲေရာက္

ဤသီခ်င္းစာသားကို ကူးယူေဖာ္ျပခြင့္ေပးေသာ Facebook မွ ေခတ္ေဟာင္းေတးမ်ား (စစ္ၾကိဳေခတ္မွ ၁၉၄၈အထိ) အဖြဲ႕အား အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။