ေပါကၠံရာဇာ

ေပါကၠံရာဇာ ေနာ္ရထာမင္း ဆင္ျမင္းဗိုလ္ပါ စစ္သည္ေတာ္ ေျမာက္ျမားစြာ…

ငေထြးရူးေၾကာင့္ ဘုန္းမငယ္ ငလံုးလက္ဖယ္ ဆိုတာမ်ား ျမန္မာလူစြမး္ေကာင္းၾကီး က်န္စစ္သားတို႔နဲ႔ စံစားေတာ္မူခဲ့ျခင္းမွာ ကမၻာတုန္ေအာင္ ရာဇဂုဏ္ေတဇာ မင္းညီေနာင္ မင္းႏွစ္ပါး တစ္ဖန္ စဥ္းစား တုိ႔ျမန္မာ လူစြမ္းေကာင္း ေယာက္်ားတကား ကန္႔သတ္ပစ္လုိ႔ အမွန္စင္စစ္ေတာ့ ျမန္မာေခတ္ မတိမ္ပါ……..

x x x x x x

ငေထြးရူး …………………………………မတိမ္ပါ………….

အမ်ား စိပ္ပုတီးကိုင္ကာ ဘုရား့ဂုဏ္ေတာ္ လက္ကိုင္ထားလွ်င္ အေျမာက္နဲ႔ မရွင္းဂန္း @ ဆိုတာမ်ား အေပ်ာ့ထင္ကာ လာလိမ့္မယ္ တို႔ဗမာ ဘုန္းေတဇာ…

အမ်ား စိပ္ပုတီး …………………………………………………………ေတဇာ

( တစ္ထြာျပလုိက္ရင္ေလ တစ္လံကို ေတာင္ ျမင္တတ္တဲ့ဗမာ ရွိန္းဆာယာ ေမာက္ကာ အလိုလို ကိုယ္ေပ်ာက္တာ လာပါေစေတာ့ ပထမံေအာင္ဆရာ )၂

အခ်ိန္မီေအာင္ ပန္းဆက္လာတဲ့ ေတာင္ေတာ္ပုပၸါးပါ တန္ခိုးေဆာင္ မိုးေသာက္လာရင္ အေရာက္လွမ္းရွာ ေကာင္းကင္ ေ၀ဟင္မွာ ေျမျပင္ထင္၍သာ ဦးဗ်တၱသည္ မုခ်စင္စစ္ ရာဇ၀င္တြင္ေသာ ဗမာ….

အခ်ိန္မီ ……………………………………….ဗမာ

( အမ်ား စိပ္ပုတီး …………………………………….ဘုန္းေတဇာ….)၂

တစ္ထြာျပ …………………………………………..ဆရာ

x x x x x

တစ္မင္းေျပာင္း ေခတ္ေကာင္းၾကီး ေရာက္ၾကေတာ့မွာ ေလဘာတီျမရင္က ေအာင္မဂၤလ ေၾသာင္းနေမာ ဂါထာ အနေႏၱာ ေကာဋိကေမၺာ သဗၺညဳတ ဥာဏံ စိႏၱာတိ စိေႏၱာ ဤဂါထာ….။


@ Machinegun= စက္ေသနတ္

ဤသီခ်င္းစာသားကို ကူးယူေဖာ္ျပခြင့္ေပးေသာ Facebook မွ ေခတ္ေဟာင္းေတးမ်ား (စစ္ၾကိဳေခတ္မွ ၁၉၄၈အထိ) အဖြဲ႕အား အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။