မယ္ဗမာ

(မယ္ဗမာေတြ ဆိုတာကေတာ့ လွပါေပတယ္ ေခ်ာပါေမတယ္ ေရႊမန္းမယ္ ပ်ိဳႏွမ ခ်စ္ခ်င္ဖြယ္ ၾကိဳက္ခ်င္ဖြယ္)၂ (ၾကားဖူးလိမ့္မယ္ ျမင္ဖူး ၾကားဖူးမယ္ ေရႊတိုင္မယ္)၂ က်န္းမာေရးကိုသာကြယ္ ေလ့က်င့္ၾကတဲ့မယ္လို႔ရယ္ မယ္ထား၀ယ္ ထီလာမယ္ ကေမၻာဇမယ္ အားလံုးေမာင္ကပယ္ ေျမလတ္ေရႊ ေတာင္ၾကီးမယ္ ျဖဴျဖဴေဖြးေဖြး အေလးေၾကာ ေပးလုိက္မယ္

အို ပိုလြန္တယ္ ရွက္စဖြယ္ မႏိႈင္းသင့္တယ္ တုိင္းခြင္ ျမန္မာျပည္ၾကီးမယ္ မႏိႈင္းသင့္တယ္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားစြာ ၀င္ၾကတယ္ မယ္ဗမာလည္း ေခ်ာလည္းေခ်ာလွတယ္

(ျခားနားေလတယ္ ေရႊျမိဳင္မယ္လည္း ရွိေသးတယ္ မ်ားျပားေလတယ္ ေဇယ်ာမယ္လည္းရွိေသးတယ္)၂ မစ္(ခ္)အေမရိကာ အေမရိကာလည္း ေတြ႔ျမင္ဖူးတယ္ မစ္(ခ္္)အဂၤလန္ ေဟာ္လံလည္းပဲ ေတြ႔ျမင္ဖူးတယ္ (ကမၻာေပၚတြင္ျပိဳင္ပြဲ၀င္သူ မ်ားျပားေလေတာ့တယ္) ေမာင္ၾကင္သူ၀င္ကာႏႊဲရင္ေတာ့ အကဲသာလုိ႔ ပိုခ်င္ပိုမယ္ ေျခေတြမ်ား၀ယ္ ဟသၤာအေလးပိုတယ္

အုိ ပိုလြန္းတယ္ …………….ေခ်ာလွတယ္.။

ဤသီခ်င္းစာသားကို ကူးယူေဖာ္ျပခြင့္ေပးေသာ Facebook မွ ေခတ္ေဟာင္းေတးမ်ား (စစ္ၾကိဳေခတ္မွ ၁၉၄၈အထိ) အဖြဲ႕အား အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။