ဖန္ေနဝန္း စစ္ခ်ီသီခ်င္း

ဖန္ေန၀န္းသို႔အညီ ထြန္းလင္းေျပာင္ေနျပီ ဒါတို႔တိုင္း တုိ႔ျပည္ တို႔ကာကြယ္မည္ ထူးျမတ္တဲ့ တို႔တုိင္းျပည္ က်ဳပ္တို႔ရဲ႕ လူမ်ိဳးဂုဏ္လည္း ပိုင္ရမည္ ေသေပေစ(စီ) ရဲတဲ့ဇာနည္ ဇြဲနဲ႔တုိက္မည္ ဗမာေတြ ၾကိဳးစားလာျပီ အမ်ိဳးသား စစ္သည္ ေသေပေစ(စီ) ရဲတဲ့ဇာနည္ ဇြဲနဲ႔တုိက္မည္ ခုိက္မည္….

တပ္မေတာ္ၾကီးလည္း ခ်ီလာပါျပီ ေအာင္တပ္မေတာ္ၾကီးလည္း ခ်ီလာပါျပီ ဗမာအာဇာနည္ ကမၻာမွာတာရွည္ ခိုင္မာေအာင္သာ ငါတုိ႔ၾကံေဆာင္မည္ ေအာင္ျပီ….

အာရွတိုက္သည္ တုိ႔တုိင္းတုိ႔ျပည္ စည္းရံုးျပီး ေဆာင္ရြက္ကာ တုိ႔ကာကြယ္မည္ ခြန္အားနဲ႔ညီ စြန္႔စားခဲ့သည္ ရဲေသြးနဲ႔ ေသမင္းကို သစၥာႏွံမည္ ဗမာမွန္လွ်င္ သတၱိရွိသည္ သဲသဲမဲမဲ ဇြဲနဲ႔ တိုက္မည္ ဗမာျပည္ကို တုိ႔ေစာင့္ေရွာက္မည္ အသက္နဲ႔လဲမယ့္ ရဲေဘာ္စစ္သည္ မ်ိဳးရိုးအာဇာနည္ စစ္ကိုလည္း အျမဲတိုက္ရသည္ ဗမာျပည္ကို တုိ႔ေစာင့္ေရွာက္မည္ အသက္နဲ႔လဲမယ့္ ရဲေဘာ္စစ္သည္…..

တပ္မေတာ္ၾကီးလည္း……………………..ေအာင္ျပီ………..။

ဤသီခ်င္းစာသားကို ကူးယူေဖာ္ျပခြင့္ေပးေသာ Facebook မွ ေခတ္ေဟာင္းေတးမ်ား (စစ္ၾကိဳေခတ္မွ ၁၉၄၈အထိ) အဖြဲ႕အား အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။