ေအာင္သေျပ

သေျပထြန္းတဲ့ ေတာင္ကၽြန္းဒီပါ မဂၤလာအခါ ေရာက္ျပီ ေအာင္အတိတ္နဲ႔ ေအာင္နိမိတ္ေတြဟာ ထင္ေပၚလာျပီ လြတ္လပ္ေရးကိုရျပီ ငါတို႔စံဌာနီ ျမန္မာေအာင္ပြဲကို ႏႊဲျပီ အလြန္ပဲသာယာစည္ ေအာင္ပန္း ဆြတ္ကာ ေအာင္ေဇရတုနဲ႔ သုတိမဂၤလာတည္ (ေအာင္သေျပပြဲ)၂ ေအာင္ေျမထဲမွာ လြတ္လပ္ၾကပါျပီ

(လြတ္လပ္ျပီ)၂ တို႔ျပည္လြတ္လပ္ျပီ ေအာင္သေျပကို ဆြတ္ကာတည္ ငါတို႔ကိုင္ေဆာင္မည္ (လြတ္လပ္ျပီ)၂ တို႔ျပည္လြတ္လပ္ျပီ ျမန္မာပီပီတို႔ဌာနီိိ ငါတို႔ကာကြယ္မည္ ေခတ္သစ္ထူေထာင္သည္ ေသြးနဲ႔သာတည္ ကမၻာ့အထက္တန္းလက္စြမ္းျပႏိုင္သည္

တို႔ျမန္မာမ်ဳိးရဲ့ ရာဇ၀င္သည္ စဥ္းစားၾကည့္ေတာ့ ေပၚလိမ့္မည္ ႏွစ္လေတြ အလြန္ၾကာရွည္ ညွင္းပန္းႏိွပ္စက္ခံရသည္ တို႔အာဏာ ကမၻာတြင္ျပီ တစ္မ်ဳိးလံုးအတြက္ကို ေဆာင္ရြက္သည္ တို႔ကၽြန္တြင္းမွ ကယ္တင္သည္ လြတ္လပ္ေရးလဲခုေပးျပီ လြတ္လပ္ေရးလက္ထဲ ေရာက္ျပီ တို႔အာရွတိုက္သားမ်ားညီ ေစာင့္ေရွာက္ပါမည္ ခါးေတာင္း က်ဳိက္ မျဖဳတ္တမ္း အားစြမ္းညီ ဓားထမ္းျပီးေတာ့ ငါတို႔ကာကြယ္မည္

ဤသီခ်င္းစာသားကို ကူးယူေဖာ္ျပခြင့္ေပးေသာ Facebook မွ ေခတ္ေဟာင္းေတးမ်ား (စစ္ၾကိဳေခတ္မွ ၁၉၄၈အထိ) အဖြဲ႕အား အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။