လူထုမိတ္ေဆြ

(ကိုယ္တိုင္းကိုယ့္ျပည္ ကိုယ့္ၾကမၼာအတိုင္း ၾကာၾကာအဆိုင္းဘဲ အုပ္ခ်ဳပ္ရေတာ့မည္ ႏွစ္ေပါင္း ေလးငါးဆယ္ေတာင္ ေစာင့္ေမွ်ာ္ေၾကာင့္ၾက ေတာင့္တခဲ့လို႔ လြတ္လပ္ေရး ရရင္အတည္ ဗမာမွန္သမွ် ၀မ္းသာရေပမည္)၂

ကိုယ္ပိုင္ ေစာင့္ေရွာက္ေရးဟာ နာမည္ေမႊးလို႔ အလြယ္ကေလးဘဲ မွတ္ၾကသလား ေမးလိုက္ခ်င္ေတာ့သည္ ကိုယ့္တိုင္းကိုယ့္ျပည္ ကိုယ္အမ်ိဳးသားနဲ႔ ကိုယ့္လူထုအေရး ခိုးသား ဓားျပေတြ ကင္းမွ ဆင္းရဲသားမ်ား ခ်မ္းသာမည္ တုိင္းျပည္သာယာ၀ေျပာစည္ ကုန္စည္ကူးသန္းေရာင္းပန္းလည္း ပြင့္မည္ အဲသည္ ၀တၱရား ပုလိပ္ ရဲေဘာ္မ်ား ၾကိဳးစားပမ္းစား ေစာင့္ေရွာက္ပါမွ အတည္ တုိငး္ျပည္ရဲ႕ စည္းစိမ္ေစတနာ ေတြးကာခ်ိန္စက္လုိ႔ အသက္နဲ႔လဲကာ စြန္႔ရမည္ လူထုရဲ႕ မိတ္ေဆြျဖစ္ကာ ေရွ႕ေဆာင္လမ္းျပ အထက္တန္းက်က်မစကူညီ ထာ၀စဥ္ အက်ိဳးေဆာင္မည္…………….။


လွ်ပ္စစ္ ရုပ္ရွင္ မင္းဘာလဲ ရုပ္ရွင္ကားမွ ဇာတ္၀င္ေတးတစ္ပုဒ္ ျဖစ္သည္။

ဤသီခ်င္းစာသားကို ကူးယူေဖာ္ျပခြင့္ေပးေသာ Facebook မွ ေခတ္ေဟာင္းေတးမ်ား (စစ္ၾကိဳေခတ္မွ ၁၉၄၈အထိ) အဖြဲ႕အား အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။