လင္းလုျပီ

အာကာေ၀ယံ တိမ္ဦးဆီ ေသာ္တာလမင္း၀င္းကာၾကည္ ျမင္ရတဲ့သူ စိတ္မွာ စြဲမိသည္ ထိုအခါ ႏွစ္ပါးစံုအညီ ေႏြရာသီမွာ ဆံုရည္ ေမာင္မယ္ ႏွစ္ပါးစကားကို ပလီ ခ်စ္ပန္း လွမ္းဆြတ္ခဲ့ျပီ နမ္းမ၀သည္ လိုရာ ခြင့္ေပးခဲ့သည္….

ေမာင္လွမ္းၾကြခဲ့ျပီ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္ ခ်စ္တင္းဆိုမည္ ေမွ်ာ္ကာေနမည္ ေသာ္တာေငြယုန္စႏၵီ ေျပာလုိက္ပါ ခ်စ္တဲ့သူ ခင့္ဆီ လွမ္းၾကြဖို႔ရာ စိတ္မွာ ကူးမိသည္ ေဆာင္ခဲ့ေပါ့ ခင့္ဆီ….

ဘယ္ဆီဘယ္လမ္း မွန္းရည္ ေတြးလို႔သာပဲရည္ ေဆြးဖို႔ၾကံဳရျပီ ေမွ်ာ္ေတာ္ေဇာနဲ႔ ပ်ိဳမဒီ အရုဏ္က်င္းကာလင္းျပီ ေဆာင္ၾကာ ေညာင္ဆီ ေမာင္လာေအာင္ သာေမွ်ာ္မည္ ခ်စ္ေ၀တဲ့ စကားနဲ႔သာ ႏွစ္ပါးအတည္ ေျပာၾကားဖုိ႔ရာ စိတ္မွာကူးမိသည္ ေမာင္လာခဲ့ေတာ့ ခင့္ဆီ…………။

ဤသီခ်င္းစာသားကို ကူးယူေဖာ္ျပခြင့္ေပးေသာ Facebook မွ ေခတ္ေဟာင္းေတးမ်ား (စစ္ၾကိဳေခတ္မွ ၁၉၄၈အထိ) အဖြဲ႕အား အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။