ဗမာတုိ႔ရဲ႕ တပ္မေတာ္

ျမန္မာ ျမန္မာ ကမၻာေပၚမွာ ၾကြားႏိုင္ေစဖို႔ရာ ဗ်ဴဟာပညာ တို႔အမ်ိဳးသားတုိ႔ နားလည္ေစခ်င္တာ ဗ်ဴဟာပညာ သင္ၾကားၾကဖို႔ ၾကိဳးစား တို႔ျမန္မာ တုိ႔အမ်ဳိးရဲ႕ အက်ိဳးအတြက္သာ သည္ပိုးေစဖို႔ရာ

ေသနဂၤမွာ ထိပ္တန္းကသာ လူငယ္တစ္ေတြဟာ ျမန္မာတုိ႔ရဲ႕ တပ္မေတာ္၀င္ရန္ အခ်ိန္သင့္ေတာ္

ျမန္မာေအာင္လံ ကမၻာေထာင္ရန္ တုိ႔တာ၀န္ၾကီးပါ အာဇာနည္ေတြ တုိ႔ေသြးေခၽြးနဲ႔ ရင္းႏိုင္ေစျပန္တာ အာဇာနည္ေတြ လြတ္လပ္ေရးမို႔ ေသြးေျမက်ေစကာ တုိ႔အမ်ိဳးနဲ႔ တို႔တုိင္းျပည္အတြက္သာ သည္ပိုးေစဖို႔ရာ

ေအာင္လံထြန္းေျပာင္ ၾကယ္ေပါင္းခကာ ျမန္မာ့ေအာင္လံပါ ေဆာင္ကာၾကဥး္ေတာ့ အလင္းေရာင္ေပၚ ျမန္မာတို႔ရဲ႕တပ္မေတာ္………။

ဤသီခ်င္းစာသားကို ကူးယူေဖာ္ျပခြင့္ေပးေသာ Facebook မွ ေခတ္ေဟာင္းေတးမ်ား (စစ္ၾကိဳေခတ္မွ ၁၉၄၈အထိ) အဖြဲ႕အား အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။