သီရိေဂဟာ

(အရုဏ္ငယ္က်င္းလုိ႔ လင္းၾကက္ေတြလည္း တြန္က်ဴးတဲ့အခါ ဗုဒၶဘာသာ ပီသစြာ ဆြမ္းလည္းခ်က္တာ လွဴဒါန္းလုိ႔သာ အမွ်ေတြ ေ၀ေတာ့မွာ)၂ (ဘုရားပန္းမႏြမ္းရပါ အျမဲအစဥ္လန္းပါမွ အိမ့္ က်က္သေရေတြ ျဖာ ေကာင္းတဲ့စကား ႏႈတ္မွာထား ေျပာၾကားၾကရမွာ)၂ အနႏၱ ငါးျဖာ ဘုရား တရား သံဃာ မိဘနဲ႔ ဆရာသမား ရုိေသ၀ပ္တြားပါ အဲဒါမွ သမာေဒ၀ နတ္မင္းမ်ားဟာ အျမဲမကြာ ေစာင့္ေရွာက္လုိ႔သာ မရေသးတဲ့ စည္းစိမ္ဥစၥာ စန္းဇာတာေတြ တိုးတက္ကာ ဒီေရအလားပမာ ရတနာ ခုနစ္ျဖာ ေ၀ေ၀ဆာဆာ က်က္သေရတိုးကာ (သီရိေဂဟာ)၂ ေဘးအေပါင္းေတြ ကင္းကြာလုိ႔သာ တိုးတက္မဲ့ စည္းစိမ္ ဥစၥာ က်န္းမာစြာ ေပ်ာ္ရႊင္မႈနဲ႔ သားသမီးတစ္စုတုိ႔မွာ (သိရီေဂဟာ) အိမ္ေတာ္မဂၤလာ တက္ေန၀န္းပမာ က်က္သေရေတြ ထြန္ေတာက္မဲ့ ေဂဟာ………..။

ဤသီခ်င္းစာသားကို ကူးယူေဖာ္ျပခြင့္ေပးေသာ Facebook မွ ေခတ္ေဟာင္းေတးမ်ား (စစ္ၾကိဳေခတ္မွ ၁၉၄၈အထိ) အဖြဲ႕အား အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။