မဂၢင္ရွစ္ပါး

{ ( သစၥာေလးပါး .. ခြဲျခားသိလွ်င္.. သမၼာဒိ႒ိ မွတ္ၾကေန႔စဥ္ မဂၢင္ရွစ္ပါး .. အားလံုးေ၀ဖန္တင္ )၂.. ( သမၼာသကၤပၸ စိတ္ကဆင္ျခင္ .. သံုးျဖာ၀ဋ္မွာ လြတ္ရာထြက္ခ်င္ )၂… ( သမၼာ၀ါစာ ေကာင္းေသာ စကားပင္ သမၼာကမၼ ႏၱ ေကာင္းမႈျပဳလွ်င္ )၂ နိဗၺာန္၀င္… ၀င္ႏိုင္ပါတဲ့ ရွစ္ပါး ျမတ္မဂၢင္ }၂…..

x x x x x

(သမၼာ အာဇီ၀နဲ႔ပင္ ကိုယ့္မွာ အသက္ေမြးေစခ်င္ သမၼာ၀ါယာမကေတာ့ လံု႔လယွဥ္ )၂ ေအာ္… ဒုစရိုက္ကိုပယ္ရင္ျဖင့္ အျပစ္ကင္းစင္္ သမၼာသတိ၀င္… တည္တည္ၾကည္ၾကည္ စိတ္မွာထားရင္ ေန႔ညပြားကာ သမၼာသမာဓိတင္.. နိဗၺာန္၀င္… ၀င္ႏိုင္ပါတဲ့ ရွစ္ပါး ျမတ္မဂၢင္ ….

x x x x x

(ေလာဘ ေဒါသ ေမာဟေတြျငိမ္းရင္ သိမ္းႏိုင္ၾကမွ အားလံုးကၽြတ္တမ္း၀င္.. မဂ္လမ္း ဖိုလ္လမ္း ရည္မွန္းထိုခရီးစဥ္ )၂.. သဘင္ဇာတ္ခံုလို႔ ျမဴးထူးစိတ္ကရႊင္ ဘံုေလာကီတြင္ ေၾကာက္စရာ ေတြးမိရင္ အနိစၥမွာျဖင့္ ဒုကၡေတြဆင့္ အနတၱကို ရႈရင္ ေပ်ာ္ႏို္င္ပါဘူးထင္ ( သူသူငါငါေမးရင္ ေတာင္းပန္ခ်က္တြင္ နိဗၺာန္၀င္… ၀င္ႏိုင္ပါတဲ့ ရွစ္ပါး ျမတ္မဂၢင္ ….)၂

x x x x x

သူသူငါငါ …..၀…. ၀…… ျမတ္မဂၢင္…။

ဤသီခ်င္းစာသားကို ကူးယူေဖာ္ျပခြင့္ေပးေသာ Facebook မွ ေခတ္ေဟာင္းေတးမ်ား (စစ္ၾကိဳေခတ္မွ ၁၉၄၈အထိ) အဖြဲ႕အား အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။