ပန္းစံုတဲ့ေတာ

ေဟ၀န္ ျမိဳင္လမ္း သာဖြယ္ ရႈေလဆန္းတယ္ စံုေျခလမ္း၀ယ္ ဆန္းပါဘိ လမ္းေဟ၀န္လယ္ သြယ္သြယ္ခုိင္ညွာေညာင္း

ၾကိဳင္သင္းရယ္ ေလညင္းယူဆင္ ၾကိဳင္ၾကိဳင္သင္း ေလညင္းယူဆင္ သည္မွာေခြယိုင္ ေငးမိႈင္ကာသာေမာ ေလးေနာ္ဗ်ာ ပန္းမ်ိဳးစံုတဲ့ေတာ လွ်ပ္ပန္းညွာပြင့္ သူေယာင္ နတ္ကယ္ဂ်ီေဖ ေဇာ္မင္း ေသြးယူေဆာင္…

(ပန္းေပါင္းသင္းၾကဴ..)၂ { (ပန္းေပါင္း)၂ သင္းၾကဴ …..}၂ ေလယူရာမဥၨဴ ဂႏၶာေမႊး ပန္းသရဖီ သဇင္ယွက္ေထြး ေမႊးတဲ့မာလာ ပုန္းညက္စံကား၀ါ ဂမုန္းခတၱာ ဇီဇ၀ါလိႈင္လုိ႔ေလး ပန္းစံပယ္ ေဒါန ၾကိဳင္လို႔ ေမႊး……..

(ပန္းေပါင္း……………………………….ၾကိဳင္လုိ႔ေမြး…..

(လိႈဏ္ဂူေခ်ာင္ေၾကာ ဆန္းၾကယ္ လြမ္းဖြယ္ လြန္စြာေပါ …)၂ { (သည္မွာ )၂ ေပါျဖင့္ေတာ }၂ အို ေမာဖြယ္ ဟိုေတာလယ္၀ယ္ အို ပန္းဖြယ္ ဟိုစခန္းလယ္၀ယ္ စံုေျခလမ္းမယ္ လွမ္းႏိုင္ပါတယ္ လမ္းသာတယ္ ဒီေဖေပ်ာ္တဲ့ေတာ ခင္ေမာင္ရင္ ေနာင္အစဥ္ ေပ်ာ္မဲ့ေတာ……..

ေတာေဟ၀န္ျမိဳင္လယ္ ေရတံခြန္သြယ္ျဖာဆင္း ေသလာေတာင္စြယ္မွာ ေက်းငွက္မာဂဓာ ဘာသာဘာ၀ ျမဴးၾက ညံစာစာ…

ဖန္ခါခါ သံသာသာညွင္း ခ်စ္တင္း ေခၚသံ စံုျမိဳင္ယံ ပန္းကေထြေထြ ညင္းေလေသြးျပန္ေတာ့ သင္းရနံ႔လိႈင္ေပ ႏြဲ႔ႏြဲ႔ေႏွာင္းေႏွာင္း…….

(ပန္းေပါင္း ……………………………………….ၾကိဳင္လို႔ေမႊး….။

ဤသီခ်င္းစာသားကို ကူးယူေဖာ္ျပခြင့္ေပးေသာ Facebook မွ ေခတ္ေဟာင္းေတးမ်ား (စစ္ၾကိဳေခတ္မွ ၁၉၄၈အထိ) အဖြဲ႕အား အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။