အာဏာရွင္ (၁)

ရာဇ၀င္ မွတ္တမ္းတင္ ထီးနန္းစဥ္ဆက္တြင္ အာဏာပိုင္တဲ့ဘုရင္ စိုးမိုးလာတဲ့အစဥ္ ျမန္မာျပည္အခါသင့္တြင္ ေရွ့ေဆာင္လမ္းျပတြင္ ႏိုင္ငံသားတို႔အစဥ္ ေခတ္သစ္အာဏာရွင္ ထင္ထင္ရွားရွား တကယ္စြန္႔စားတဲ့ ေယာက်္ားျမတ္ဂုဏ္အင္ တို႔ဗမာဘာသာမႈနဲ႔ သာသနာျပဳမယ္အစဥ္)၂

(တို႔တိုင္းျပည္ေကာင္းေအာင္ ေခါင္းေဆာင္ျပဳျပင္ ငါတို႔ အာဏာရွင္လြတ္လပ္ျခင္းရဲ့အရင္းခံစနစ္ ေခတ္သစ္ အာဏာရွင္)၂ ကမၻာမွာလည္း အာဏာရွင္ တို႔လည္း အာဏာရွင္ ကမၻာမွာလည္း ေခတ္သစ္ ထြင္ တုိ႔လည္း ေခတ္သစ္ထြင္ စြမ္းဥာဏ္ရည္ ပညာရွိတဲ့ (ဗမာ)၂ အာဏာရွင္……။


မွတ္ခ်က္ ။ ။ ေနာက္ဆံုးအပိုဒ္သည္ အမ်ားအားျဖင့္ သီဆိုျခင္း နည္းလွသျဖင့္ မထည့္ေတာ့ပါ။

ဤသီခ်င္းစာသားကို ကူးယူေဖာ္ျပခြင့္ေပးေသာ Facebook မွ ေခတ္ေဟာင္းေတးမ်ား (စစ္ၾကိဳေခတ္မွ ၁၉၄၈အထိ) အဖြဲ႕အား အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။