ခ်စ္ေတးသံ

ေဟမန္ခါ ေလေသြးေတာ့ တေအးေအးစိမ့္ကာတံုတယ္ မယ့္ရင္၀သည္းအံုမယ္ မလံုႏိုင္တယ္ ခ်မ္းတယ္ ခ်မ္းတယ္ ဖူးစာရွင္ ေကခိုင္ရယ္ ေနႏုိင္ေလအားတယ္ ရင္ေငြ႔ေတာ္ တူႏွစ္ပါး ခိုလံႈခ်င္သားနဲ႔ ဘယ္ေသာအခါမ်ားကြယ္ မယ္ႏွင့္ေမာင္ နီးရပါမယ္ (ခ်စ္ေတးသံကို)၄ ခ်စ္ေတးသံၾကဴးကာ ခူးဆြတ္လွဲ႔ပါ ဖူးစာရွင္ရယ္ ရမ္းေရာ္ တမ္းေမွ်ာ္ တကယ္ ခ်စ္သည္းေတြလည္း ေၾကြလုလုပါကြယ္…..။

ဤသီခ်င္းစာသားကို ကူးယူေဖာ္ျပခြင့္ေပးေသာ Facebook မွ ေခတ္ေဟာင္းေတးမ်ား (စစ္ၾကိဳေခတ္မွ ၁၉၄၈အထိ) အဖြဲ႕အား အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။