တကယ့္ျငိမ္းခ်မ္းေရး

(ႏုိင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္းဖို႔ရာ လုပ္ငန္းမ်ားကို စတင္ရာမွာကြယ္ တုိင္းရင္းသားခ်င္း တူမကြာ စိတ္၀မ္းေတြလည္း မကြဲၾကေစဖို႔ရယ္ ျမန္မၾကာ တကယ္ျငိမ္းခ်မ္းေရးကို ရည္ရြယ္ ျပည္ေထာင္စု တုိင္းရင္းသားေတြ တုိးကာပဲ ခ်စ္ခင္ပါသင့္တယ္)၂ ျမန္မာျပည္ေပၚ၀ယ္ ေနၾကတဲ့သူေတြရယ္ အခ်င္းခ်င္း သတ္ကာ အခ်ိန္မကုန္ၾကေစဖြယ္ သည္တစ္ႏွစ္အတြင္းက အမွန္တကယ္ တုိင္းျပည္သာယာေအးေစဖုိ႔ လူထုကေဖးမလို႔ ကူညီရင္ကြယ္ (ျငိမ္းခ်မ္းရမယ္)၃ တကယ္ျငိမ္းခ်မ္းေရးရမယ္ တာ၀န္ေတြ ယူျပီးေတာ့ကြယ္ ၾကံေဆာင္ခ်င္တယ္

(လူထုကိုကြယ္ မွာၾကားခ်င္တယ္ ေသြးခြဲစနစ္ေတြ ပယ္လုိ႔ရယ္ ျပည္ေထာင္စုကိုကြယ္ ေပးကာရယ္ တုိင္းျပည္အက်ိဳးမို႔ ထမ္းေဆာင္ ဘယာေဘးေတြ ေ၀းရေအာင္….. တကယ္)၂…..။

ဤသီခ်င္းစာသားကို ကူးယူေဖာ္ျပခြင့္ေပးေသာ Facebook မွ ေခတ္ေဟာင္းေတးမ်ား (စစ္ၾကိဳေခတ္မွ ၁၉၄၈အထိ) အဖြဲ႕အား အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။