ခ်ီတက္ၾကစို႔ တုိ႔ျမန္မာတပ္မေတာ္

ခ်ီတက္ၾကစို႔ တို႔ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ စစ္ဆိုရင္ ရဲစိတ္ေတြ၀င္ ျမန္မာတုိင္းေပ်ာ္ ကမၻာတြင္ ရာဇ၀င္ တင္ေလာက္သေနာ္ (ပြဲတိုင္းေက်ာ္ လြတ္လပ္ေရးေခၚ တို႔တပ္မေတာ္ တံခြန္စိုက္သေနာ္)၂ ..

အဘႏုိင္ငံဂုဏ္ကို ကယ္တင္ခဲ့တဲ့ ေအာင္ဆန္းေနာ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေနာ္ ေတဇေနာ္ တုိ႔စစ္သည္ ေသြးတစ္စက္ ရာျပည္ေထာင္ အသက္နဲ႔လဲလုိ႔ ဖက္မတန္ပါသည္ေနာ္ ဘုန္းတန္ခိုး အာႏုေဘာ္ လႊမ္းမိုးလို႔ ကမၻာလံုးေက်ာ္ ..}

ျပိဳင္ဖက္ကင္းတဲ့ ေလာကီအတြင္း၀ယ္ တစ္ဦးတည္း မင္းမေဟာ္ ရွည္ပါေစ ရွည္ပါေစ ရွည္ပါေစ အသက္ရာေက်ာ္ ..

နယ္ခ်ဲ႕တဲ့ ကုတ္ေသြးစုပ္ အမ်ဳိးယုတ္ေကာင္ေတြကို တန္ခိုးႏုပ္ေအာင္ အမ်ိဳးျပဳတ္ေအာင္ က်ဴပင္ခုတ္ က်ဴငုတ္ မက်န္ေဆာ္ ..။

အဘႏိုင္ငံ………………………….. အသက္ရာေက်ာ္……။

ဤသီခ်င္းစာသားကို ကူးယူေဖာ္ျပခြင့္ေပးေသာ Facebook မွ ေခတ္ေဟာင္းေတးမ်ား (စစ္ၾကိဳေခတ္မွ ၁၉၄၈အထိ) အဖြဲ႕အား အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။