ေျခာက္ေပါက္

ဖက္ဆစ္စိတ္ မသူေတာ္ေတြကို တုိက္ဖ်က္ရမည့္ တုိ႔ျမန္မာ တိုင္းရင္းသားတိုင္းညီ ယုိင္းပင္းၾကရမည္ စည္းလံုးခဲ့တဲ့ ဗမာေနျပည္ လြတ္လပ္ဖို႔ခ်ီ လက္နက္နဲ႔ အဖံုဖံု အလီလီ ေျခာက္ကာလွန္႔ကာ အဟုတ္၀ါဒျဖန္႔မည္ မေၾကာက္ဖို႔ မလန္႔ဖို႔ အတည္ စိတ္၀ယ္သန္႔ရမည္ ေလးႏွစ္ေလာက္ျဖင့္ သူငါစံုညီ ေဘးေတြ႔ခဲ့ျပီ (ေတာင္းေၾကာင္းေကာင္းတယ္ ထင္သည္…. ဂ်ပန္ေခတ္ ေတြးရစ္သင့္ျပီ ေတာ္လွန္ေရးနဲ႔သာ မေႏွးဘဲၾကံစည္ သခင္ေအာင္ဆန္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္ )၂ တို႔လူထုရဲ႕ ၀တၱရားရွိေပသည္ တို႔ဗိုလ္ခ်ဳပ္က တာ၀န္ေတြလည္း ေက်ခဲ့ျပီ တစ္ဗိုလ္တစ္မင္းေတြ အခ်င္းခ်င္းလည္း မျဖစ္သင့္သည္ အဲဒါေၾကာင့္ စိတ္၀မ္းမကြဲသင့္ျပီ နယ္ခ်ဲ႕ သမားကို တုိ႔တေတြ ခ်ိဳးႏွိမ္ႏိုင္ေပမည္……

ဗိုလ္ေအာင္္ဆန္းကို ဘာေၾကာင့္အမ်ားက ေလးစားသည္ တကယ္ပင္ တည္ၾကည္ စိတ္ဓာတ္ ေျဖာင့္မတ္ေကာင္းလွသည္ ကိုယ့္အက်ိဳးကို ေစာင့္ေရွာက္လုိ႔ျဖင့္ ရြက္ေဆာင္၀န္ထမ္းသည္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ကို အမ်ားက သေဘာက် ေျမွာက္ရသည္ တစ္ယူသန္ဆိုတာ ကိုယ္ဗိုက္ေအာက္ ယက္တတ္သည္ ေျခထိုးတာေတြ လြတ္လပ္ေရးနဲ႔ ဆန္႔က်င္ႏိုင္ေတာ့သည္ ျမန္မာျပည္အခ်င္းခ်င္း သင့္ျမတ္ေစပါသည္ သခင္မ်ိဳးေဟ့ တုိ႔ျမန္မာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္က လမး္မွန္သည္။

ဤသီခ်င္းစာသားကို ကူးယူေဖာ္ျပခြင့္ေပးေသာ Facebook မွ ေခတ္ေဟာင္းေတးမ်ား (စစ္ၾကိဳေခတ္မွ ၁၉၄၈အထိ) အဖြဲ႕အား အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။