စစ္ေဆြးသံ

ေမာင့္အခ်စ္ဦးကေလးရဲ႕ နားေထာင္ကြယ္ ေမာင္ေျပာမယ္ ပုလဲညက္ ခိုင္စံပယ္ မခြဲရက္ႏိုင္ပါတယ္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံ ထူေထာင္ရန္အတြက္ စစ္ထဲကုိလည္း ေမာင္လိုက္ခဲ့ပါတယ္ ခင္ပ်ိဳတစ္ပါးရဲ႕ မတားနဲ႔ကြယ္…………

ခင္ခင္ပ်ိဳရယ္ ေန႔စဥ္အျမဲပါကြယ္ ပန္းသေျပနဲ႔ရယ္ စစ္ႏိုင္ေအာင္ ခင္ ဆုေတာင္းပါေတာ့ကြယ္ အခ်စ္ဦးကေလးရဲ႕ သည္စစ္ျပီးရင္ ျပန္ခဲ့ပါမယ္…. ေစာင့္ေမွ်ာ္ကာေနေတာ့ကြယ္ မခြဲခ်င္ေပမဲ့ မေနသာဘဲ ျမန္မာျပည္ လြတ္လပ္ေရးအတြက္ ခင္ခင္ပ်ိဳကို အေ၀းကေဆြးေတာ့မယ္….

သစၥာေတာ္ေမာင့္ေပၚတည္ေစဖို႔ ထပ္ကာမွာဦးမယ္ ခင္ဖုန္းရယ္ သီတာဆံုးေတာင္ မမုန္းဘူးကြယ္ အသစ္ေတြ႔ရင္ကြယ္ အခ်စ္ကိုေမ့မွာ စိုးလုိ႔ အမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ရယ္ ေက်နပ္ေလာက္ေအာင္ ေတာင္းပန္ပါတယ္ စစ္တုိက္ရင္းကြယ္ ခင္ခင္ပ်ိဳကို ေန႔စဥ္ ေမွ်ာ္ေတာ့မယ္…။

ဤသီခ်င္းစာသားကို ကူးယူေဖာ္ျပခြင့္ေပးေသာ Facebook မွ ေခတ္ေဟာင္းေတးမ်ား (စစ္ၾကိဳေခတ္မွ ၁၉၄၈အထိ) အဖြဲ႕အား အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။