ကုန္ေစ်းႏႈန္း

မတန္တာကို အျမတ္စားကာရယ္ ကုန္ေတြကို ေစ်းျမွင့္ပါတယ္ ေတြးခ်င့္လုိ႔သာညွာဖြယ္ ျမန္မာခ်င္းပါတကယ္ မွန္ကန္စြာ ကုန္ေရာင္းကုန္၀ယ္ စိန္ေရႊေငြ တိုးတက္မယ္ ဓမၼိယလဒၶစင္ၾကယ္မြန္ျမတ္ပါတယ္ ကုန္အေလးတင္းေတာင္း အၾကံလဲမေကာငး္တယ္ မမွန္ပဲ ေရာင္းသူရယ္ လင္သားမယား တို႔အမ်ားတြက္တာ မတရားဖက္ကာရယ္ သံသရာမွာ အက်ိဳးယုတ္မယ္ ပူေလာင္ကာရယ္ ေလးျဖာအပယ္ ဒယ္ထဲမွာ ငရဲခံရေပမယ္……

ေရာင္း၀ယ္ေရး စိတ္ေအးဖြယ္ ကုန္ေစ်းႏႈန္းမ်ား ကန္႔သတ္တယ္ ကိုယ့္ျမန္မာခ်င္း စိတ္တြင္း၀ယ္ မတရားေလာဘ သိမ္းဆည္းဖြယ္ လြန္ၾကဴးသူ ခ်င့္ေတြးဖြယ္ အျပစ္ေပးရမယ္……

ဇာတ္တူသားကုိ ေရွာင္ဖယ္ တရားေစာင့္လုိ႔ မစားေကာင္းတယ္ ကိုးေသာင္းဟသၤာ ပ်က္ကာရယ္ ေရွးစကားရွိတယ္ လူတုိင္းသိေပမယ့္ ယခုလုိ စကားခ်ိဳသာတယ္ တရားနည္းလမ္းမပ်က္ၾကဖြယ္ စစ္အမိန္႔ထုတ္ကာ အက်ပ္ကိုင္မယ္ ေနာက္မ်ားက်ရင္ ဘယ္သူမွမတတ္ႏိုင္တယ္ (ျမန္မာေတြဟာ တရားကိုဆြယ္ ျဗဟၼာစိုရ္တရားေတြ ရွိပါတယ္)၃ ကပ္ၾကီးသုံးပါး ေက်ာ္နင္းဖို႔ရယ္ ေစတနာေကာင္းနဲ႔ ေရာင္း၀ယ္ၾကေစဖြယ္….။

ဤသီခ်င္းစာသားကို ကူးယူေဖာ္ျပခြင့္ေပးေသာ Facebook မွ ေခတ္ေဟာင္းေတးမ်ား (စစ္ၾကိဳေခတ္မွ ၁၉၄၈အထိ) အဖြဲ႕အား အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။