ခ်စ္အဏုျမဴ (၂)

ဓမၸိႆရ ဘဂ၀ါ အေရးယူျပခဲ့ပါတဲ့ (ထိတ္စရာ့)၃ ဘယာေတြ ေတြးယူကာ ဆၾကပါေတာ့ အ၀ိဇၨာ တဏွာေဒြး မူလေၾကာင့္ ခ်စ္ၾကပါတဲ့ သတၱ၀ါေတြ ရာဂမကုန္တဲ့ ကာမဘံုမွာ အာသ၀အဖံုဖံု ျငိတြယ္ ကပ္လုိ႔ေန ေလာကမွာျဖစ္ျဖစ္သမွ် ခ်စ္ခ်စ္ၾကတာက အသေခ်ၤ လင္ခ်စ္ မယားခ်စ္ ရည္စားခ်စ္နဲ႔ ခ်စ္ၾကတာေတြ ေမာင္ႏွမခ်စ္ ေဆြမ်ိဳးအျဖစ္နဲ႔ ခ်စ္ၾကတာေတြ ကိေလသာ မကုန္ခမ္းရင္ စံုလံုးကန္းတာ ပရမ္းပတာ ျဖစ္ႏိုင္ေပ တဏွာလမ္းသြား ခရီးမွားၾကရင္ (သွ်ိသွ်ားပန္းပင္ ဂႏၱာျပင္၀ယ္)၂ မျမင္ေရွ႕ေနာက္ အာေခါင္ေခ်ာက္ေလ ေသာက္ေလ ေသာက္ေလ (ေသာက္ကာေလ ငတ္မေျပႏုိင္တဲ့ )၂ ဆားေရ တစ္မွ် စာဆိုၾကပါေပ…..

ခ်စ္ဋီကာ အခ်စ္က႑ိ အခ်စ္က်မ္းညွိလုိ႔ မဆံုးႏုိင္ပါေပ အခ်စ္အႏုပဋိေလာမ သေဘာက်ေလာက္စရာေပ စစ္တမ္းထြင္လုိ႔ သစ္ဆန္း ဖလင္က သတိေပးပါသေလ ေမာင့္ဘခ်စ္ ခင္အံုးျမင့္ ေမာင္မ်ိဳးခ်စ္နဲ႔ ခင္ခင္တင့္တို႔ ႏႊဲကာပါၾကေပ စီစဥ္ညႊန္ျပမေလ စာေရးဆရာ သုခဂုဏ္ရည္ အခ်စ္ကို ဒိပနီဖဲြ႔ကာေပ…..။

ဤသီခ်င္းစာသားကို ကူးယူေဖာ္ျပခြင့္ေပးေသာ Facebook မွ ေခတ္ေဟာင္းေတးမ်ား (စစ္ၾကိဳေခတ္မွ ၁၉၄၈အထိ) အဖြဲ႕အား အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။