အေမ့သား


ေရး - ေရႊလေမာင္
ဆို - မသိန္းဟန္

သား - ျမင္းမုိရ္ေတာင္ဦး မကက်ဴးပါတဲ့ ေက်းဇူးရွင္ ေမြးေမေမရယ္ .. လူေလးေမာင္ရယ္ .. ေမြးေမေမကို ေမးခ်င္တာရယ္ သူငယ္ခ်င္းေတြ အေဖအေမ စံုၾကတယ္ .. ကြ်န္ေတာ့ေဖေဖေကာရယ္ .. ေျပာပါ႔မယ္မယ္ ဘယ္ဆီ သြားတယ္ မေတြ႕ရေလဘူးတကယ္ ..

အေမ - မင္းတို႔ေဖေဖ .. လူ႔ျပည္မွာမေပ်ာ္တယ္ .. ထက္ဘံုနန္းမွာ စံျမန္းလို႔ေနၿပီကြယ္ .. သိၾကားျဗဟၼာမ်ားေတြ .. လူေလးေမာင္ရယ္ .. နတ္ျပည္ထိေအာင္ ေခၚေဆာင္ယူသြားတယ္ ..

သား - ဆယ္လက္စံု ညြတ္က်ဳိးလို႔ ရွိခုိးပါ႔ေမြးေမေမ ေၾသာ္ .. ေဖေဖပညာတန္ခိုး .. သိခ်င္ပါတယ္ ေမြးမာတာရယ္ .. ဦးတင္သ ..

အေမ - ေမေမေျပာျပ .. ေမာင့္သေဘာက် .. ဘဝင္ေဇာ ဟဒယရႊင္ေစရာဝယ္ ေမြးမာတာ အထင္ကရ ထြင္ပါ႔ မင္းနဲ႔တစ္ဖံုတည္းထပ္တူ .. ေျပာပံုဆိုပံုခ်င္းတူ ဗႏၶဳလစစ္သူႀကီးလို မင္းအေဖ တစ္ပံုတည္းထပ္တူ ..

သား - အဟုတ္ပဲလားဗ်ာ ကြ်န္ေတာ့အေဖက ကြ်န္ေတာ့လိုပဲလားဗ်ာ ထပ္တူလား

အေမ - (ဟုတ္ပါတယ္) ၂ မင္းအေဖနဲ႔ပင္ တစ္ပံုတည္းကြယ္ ..

သား - ဝမ္းသာပါတယ္ ၾကားရပံုရယ္ .. ေရႊအားေတာ္မငယ္နဲ႔ ေမြးေမေမရယ္ တစ္သက္လံုးကို လုပ္ေကြ်းသမႈ ျပဳပါမယ္ ..

အေမ - သားႀကီးလူလွ အေမ့သား .. သိၾကား - မ .. လိမ့္မယ္ .. ဆင္ေျပာင္ဆယ္စီး အားမာန္ႀကီးတယ္ မဟာဗႏၶဳလ .. စစ္သူႀကီးလို အားကိုးရမလားကြယ္ ..

သား - ဘုရားဂုဏ္ .. တရားဂုဏ္ .. သံဃာ့ဂုဏ္ .. ဆရာသမား .. မိဘဂုဏ္ .. မေမ့သူမွန္ပါတယ္ ..

အေမ - သားႀကီးလူလွ အေမ့သား သိၾကား - မ .. လိမ့္မယ္ ..

သား - အေဖ့ေျခရာကိုသာ နင္းပါေတာ့မယ္ .. ေမြးေမေမရယ္ .. စကားကိုမခ်န္နဲ႔ ပညာစြမ္းကို သိေစလိုပါတယ္ ..

အေမ - ဘယ္ဘက္ကစမ္းစမ္း .. ညာဘက္ကစမ္းစမ္း .. ရတဲ့သူပါကြယ္ စာေရးႀကီးလည္း လုပ္ႏုိင္တယ္ ကုန္သည္ႀကီးလည္း လုပ္ႏုိင္တယ္ .. တရားေဟာလည္း တတ္တယ္ေမာင္ရယ္ .. ပညာစြမ္းကို ကမ္းကုန္ေအာင္ တတ္ပါတယ္ ..

သား - (ေယာက်္ားဘသား .. အေမ့သား .. လက္ခေမာင္းခတ္ေတာ့မယ္) ၂ ဘမ်ဳိး .. ဘိုးတူ ဆိုတဲ့ စကားနဲ႔ညီညြတ္ပါေတာ့မယ္ .. ေမြးေမေမရယ္ တစ္သက္ပတ္လံုးကို လုပ္ေကြ်းသမႈ ျပဳပါမယ္ ..

အေမ - သားႀကီးလူလွ .. အေမ့သားသိၾကား .. မ - လိမ့္မယ္ … ။