ျမခြာညိဳ


ေရး - ေရႊဂုန္ေမာင္
ဆုိ - ေမာင္ေမာင္စိုး

(ၾကဴၾကဴေမႊးတဲ့ ခြာညိဳလႊာ .. ေလယူရာတိမ္းယိမ္းႏြဲ႕ရွာ .. ခ်စ္သူကုိကုိခ်ဳိးခဲ့မွာ .. ပ်ဳိပ်ဳိပန္ဆင္စရာ) ၂ (ပင္လံုးညြတ္ေတာ့ဖူးတံညႇာ .. ေလသင့္တဲ့အခါ ရနံ႔ေတြျဖာ) ၂ .. ခြာခြာညိဳပန္းမွာ စိမ္းလဲ့ညိဳျပာျပာ ..

(ေမႊးလြန္းလွတဲ့ ရာသီပန္းညႇာ .. ကညာမဒီ ျမန္းဆင္စရာ) ၂ ေလယူရာေသြး ၾကဴၾကဴေမႊးကာ ျမပန္း ခြာညိဳပါ ..

ေမႊးလြန္းလွတဲ့ … … ခြာညိဳပါ

အျပစ္တင္ေတာ့ မေစာနဲ႔ခင္ကညာ .. ခ်စ္သူနဲ႔ တြဲလို႔ ယွဥ္ကာ ၾကည္ႏူးဖြယ္ရာ (ပ်ဳိပ်ဳိေမ ဆင္ဖို႔ရာ ဆင္ဖို႔ရာ ခြာညိဳပန္းကိုသာ) ၂ .. (ပ်ဳိတုိ႔ေမာင္ ေတာင္ေပၚ႐ိုးမွာ) ၂ .. ပန္းခ်ဳိးေနတာ အခ်ိန္ကၾကာ .. (ေဝေဝဆာ ပန္ၾကရွာ .. ပ်ဳိေပါင္း ေမကညာ) ၂ .. ေျပာင္ေရႊဝါ မႈန္ဝတ္ကသာ ႀကိဳင္ရနံ႔ေတြျဖာ .. ေကသာမွာ ခြာညိဳသကာ ေပ်ာ္စို႔တူႏွစ္ျဖာ …

(ေဆာင္းလျပာသုိ ပ်ဳိခင္ကညာ ပန္ၾကေဝေဝဆာ) ၂ ခြာညိဳပန္းမွာ ျမမာလာ ၾကဴေအးႀကိဳင္လႈိင္တာ …

ေဝေဝဆာ … … တူႏွစ္ျဖာ

ေဆာင္းလျပာသို … … ႀကိဳင္လႈိင္တာ ။

မာတိကာ သို႔ .....