ညာတာဝါဒ


ေရး - ေရႊဂုန္ညြန္႔
ဆို - ခင္ခင္ရီ

တကယ့္တကယ္ .. အေရးအရာ ေပၚထင္ေလာက္ေအာင္ .. ေန႔တုိင္းေန႔စဥ္ အလုပ္အကိုင္ၾကံစည္ေရးကို ေတြးပါေတာ့လား ေမာင္ အစဥၤ .. ေျပာပါရေစရွင္ …

(သူမ်ားတကာထက္ပင္ ေမာင့္ကိုအျမဲထင္ ပညာတတ္ ဘီအက္စ္စီ ဝတ္လံုႀကီးလို .. အဝတ္အစားမွာလည္းဆင္ အမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔ ဂိုက္ပါဝါ ႂကြားေနခ်င္) ၂ …

ေန႔စဥ္ အခ်ိန္ေတြလည္း ျဖဳန္း၍ပင္ .. ေမာင့္မွာ ေနရာတုိင္း ျဖန္းလြန္းရင္ .. ညာတာဝါဒ ရွင့္အမည္ကို .. ေျပာင္း၍ ေခၚမယ္ရွင္ …

ေနရာတကာတြင္ .. ေမာင္စကားေျပာရင္ .. ရီသေဘာမက်ခ်င္ .. ဒါေတြကိုပင္ .. တကယ္ေတြးၾကည့္ရင္ အလုပ္ပိုပဲ ရီရီထင္ျမင္ .. ခ်စ္တဲ့ သူသခင္ .. ေျပာေနတာကို တစ္ဆိတ္ေလာက္ ေမာင္နားဆင္ …

ေန႔စဥ္ … … ေခၚမယ္ရွင္

(အဂၤလန္ အေနာက္တုိင္းႀကီးကို သူပညာသင္ .. ထာဝစဥ္ သူမ်ားကဲ့သို႔ ဂုဏ္ယူခ်င္ .. ဘြဲ႕ထူးမ်ားဆင္ .. ဤေလာကတြင္ .. လူတုိင္းႏွင့္ယွဥ္ ေက်ာ္ၾကားဖုိ႔ျမင္) ၂ …

ေန႔စဥ္ … … ေခၚမယ္ရွင္

ကံဉာဏ္ရယ္ .. ဝီရိယယွဥ္ .. တကယ္အမွန္ပင္ .. အျမဲစိတ္တြင္ .. ေမာင္ဆင္ျခင္ .. သင့္ေပတယ္ .. အစဥ္ .. ေရႊဂုန္ညြန္႔ေတးသြား ေရးသားရင္ မွတ္သားေစခ်င္ …

ေန႔စဥ္ … … ေခၚမယ္ရွင္

ေန႔စဥ္ … … ေခၚမယ္ရွင္