ပင္နီအက်ႌ


ေရး - ေရႊဂုန္ညြန္႔
ဆို - ခင္ခင္ရီ

(အမ်ဳိးသမီးပ်ဳိမ်ားညီ .. ပင္နီအက်ႌကိုယ္စီ ဆင္ျမန္းေလၿပီ .. ယဥ္ေက်းသည္) ၂ .. တုိင္းရင္းျဖစ္ပင္နီ .. တကယ္သံုးစြဲခ်င္ၿပီ .. ေငြကုန္ေၾကးက် အဖိုးနည္းသည္ .. ေခတ္အခါ ၾကံဳလာၿပီ .. ရီရီေလးမွာ အားေပးဆင္ျမန္းသည္ .. အမ်ဳိးသမီးေတြ သူ႕ေခတ္နဲ႔ သံုးၾကၿပီ …

ျမန္မာတို႔တုိင္းျဖစ္ကို သံုးၾကၿပီ .. ပင္နီကိုလည္းဝတ္ရင္ တစ္မ်ဳိးလွမည္ .. အလြန္ပင္ ယဥ္ေက်းသိကၡာတည္ အမ်ဳိးသမီးေတြ .. တုိင္းျပည္လံုး ကုမၼာရီ …

ဟုိယခင္အခါေရွးတြင္ .. ေယာထဘီ အက်ႌကမွယဥ္သည္ .. အင္မတန္ကြာျခားၿပီ .. အဲဒါေတြ ေတြးလိုက္ရင္ .. ႏိုင္ ႏုိင္ငံျခားအထည္ .. ခ်ဳပ္ကာပင္ ဝတ္ဆင္ရမွ ယဥ္သည္ .. ထင္ျမင္တာမွားမည္ .. ခုေနခါ သိသင့္ၿပီ …

ျမန္မာ … … ကုမၼာရီ

(ျမန္မာေရႊျပည္ .. ႏိုးၾကားခ်ိန္ေရာက္ခဲ့ၿပီ .. ေႁခြတာရင္အတည္ .. တိုးပြားစိမ့္ေၾကာင္းနဲ႔ရည္) ၂ .. ျဖာျဖာေဝမည္ .. ျပည့္စံုသည္ .. ျမန္မာေတြအတည္ .. ႀကိဳးစားညီညြတ္ခဲ့ၿပီ .. ရတနာေတြစည္ .. ေပါမ်ားမယ္တုိင္းျပည္ …

ျမန္မာ … … ကုမၼာရီ

ရက္ကန္း ပညာတြင္ စိတ္ပါသည္ .. တုိင္းရင္းလက္ရက္အထည္ တည္ေထာင္မည္ .. ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္းတည္ .. ရီရီပ်ဳိ စိတ္ကရည္ ေရႊဂုန္ညြန္႔က ေတးသြားကို ေရးသားစီ …

ျမန္မာ … … ကုမၼာရီ ။