ေရႊကံ့ေကာ္


ေရး - ေရႊဂုန္ေမာင္
ဆို - မေအးမိ

ပင္လံုးေဝေဝဆာ .. (ေရႊကံ့ေကာ္ မာလာပန္းျဖာလန္းရွာ) ၂ ခိုင္ညႇာယိမ္းယိုင္ကာ ေလယူေသြးလို႔ ေမႊး .. ေမႊးတဲ့ကံ့ေကာ္ပါ …

(သင္းသင္းၾကဴၾကဴ ေမႊးရနံ႔ျဖာ ပန္းေရႊကံ့ေကာ္ပါ) ၄ .. (ေလယူရာ ယိမ္းယိုင္ကာ ခ်ဴဆြတ္လွည့္ပါ ပြင့္ေနရွာ) ၂ မႈံမႈံ ေရႊဝင္းဝါ ပန္းလႊာတူျဖာျဖာ ေၾသာ္ .. ခုိင္ပြင့္မာလာ ဖူးတံညႇာ ေပၚထြက္သူပါ ယိမ္းယိုင္ရွာ ေရႊကံ့ေကာ္ ပင္လံုးေဝေဝဆာ …

(ပန္းဝတ္မႈံ ယိုင္ႏြဲ႕ကာ ခ်ဴလွည့္ပါေတာ့ ခုိင္မာလာ) ၂ ေလယူရာေသြး ၾကဴၾကဴေမႊးကာ ေရႊကံ့ေကာ္ ခုိင္ညႇာ …

(တေပါင္း တန္ခူးလမွာ .. ဖူးပြင့္ၾကတာ ရာသီပန္းအရ ဆြတ္ခူးလာ ႀကိဳင္လႈိင္ထံုသင္းတာ) ၂ .. (မႈံေရႊဝတ္နဲ႔ မာလာငံု ျမဴးေပ်ာ္ေဝေဝဆာ) ၂ ေအးမိပ်ဳိမွာ ဖူးပြင့္ရွာ ခ်ဴယူလွည့္ပါ တစ္ခါ ေသြးယူရာသာ ယိမ္းယိုင္ကာ ေရႊကံ့ေကာ္ခုိင္ညႇာ …

(ဖူးပြင့္တဲ့ .. ပင္လံုးေဝေဝဆာ .. ကံ့ေကာ္ပန္းလႊာ .. ပြင့္ဖူးလႊာ .. ဖူးစာရွင္ဆြတ္ခူး ဆြတ္ခူးလာ) ၂ ေမႊးလြန္းလွတဲ့ ပန္းမာလာ ရနံ႔ျဖာ လန္းရွာ .. မညႇဳိးတဲ့ ပန္းကိုျမန္းစရာ .. ခ်စ္သူခ်ဴပါ .. ပ်ဳိေအးခင္ကညာ .. အသည္းထဲၾကဴေမႊးတဲ့ ကံ့ေကာ္ပါ …

ပန္းဝတ္မႈံ … … ခုိင္ညႇာ

(ေရႊဂုန္ေမာင္ .. ထြင္ေရးကာ .. ေတးသြားကသာ .. နားဝင္ေအးစရာ) ၂ .. ကံ့ေကာ္ ေတာ္သံုးခဲ့တာ နန္းစဥ္ဆက္မွာ မာလာေဝဖူးစညႇာ .. ႀကိဳင္သင္းၾကည္ကာ မႈံဝတ္ေရာင္ေရႊဝါ …

ပန္းဝတ္မႈံ … … ခုိင္ညႇာ