ရည္စားဓားျပ


ေရး - ေရႊဂုန္ေမာင္
ဆို - ေမာင္ေမာင္စိုး + ခင္ႏွင္းရည္

က်ား - (႐ူပါ႐ံု ဗန္းျပလာတယ္ .. အသည္းထဲစြဲေလာက္ဖြယ္ ေရႊဂေဟမေသြတမ္း ျမဲခ်င္တယ္ ခ်စ္မယ္ .. တစ္သက္ပန္ရြယ္ ..) ၂ (သင္းပ်ံ႕ၾကဴတယ္) ၂ ေရႊစံပယ္ကံုးေလးရယ္ .. (လွမ္းဆြတ္ခ်ဴမယ္) ၂ ေႂကြခ်င္တုန္းမုိ႔ကြယ္ .. ကမၻာႀကီး ၿပိဳပ်က္ေတာင္ကြယ္ မခြဲဘဲကြဲ႕ ေမာင္ခ်စ္မယ္ …

(သက္လယ္ မ်က္ခ်ယ္ .. ဇြတ္အတင္းပဲခ်စ္ေတာ့မယ္ .. မုိးနတ္သူရယ္ .. ဖူးေရႊစာတကယ္ဆက္ခ်င္ပါလွတယ္ .. ႐ူပါညိႇဳ႕ခ်က္ဆန္းလွတယ္ .. ေခြယိုင္ႏြမ္းလို႔ ပန္းေပါ႔ကြယ္ .. ရည္စားဓားျပရယ္ .. ဆီးတားမရတယ္ လွဖုန္းမိုသက္လယ္ ေခၚခ်င္ရင္ ေခၚႏိုင္ပါတယ္) ၂ ကြယ္ … အခ်စ္ရယ္ …

ရည္စားဓားျပ … … အခ်စ္ရယ္

- (မေသြတမ္း ခ်စ္ခ်င္တယ္ .. သို႔ေပမယ့္လို႔ကြယ္ .. ေယာက်္ားမ်ားဆုိေၾကာက္ဖြယ္ .. ငါးစိမ္းျမင္ ငါးကင္ပစ္မယ္) ၂ သည္ယုန္ကိုကြယ္ ျမင္လို႔ရယ္ ေမာင္တို႔ကေတာ့ကြယ္ တစ္ခ်ံဳထြင္တယ္ .. ဉာဏ္ေႏွာျခယ္ .. ဘယ္သေဘာမ်ဳိးလဲကြယ္ .. ခ်စ္ပန္းကေလးကို မႏြမ္းခင္ျမန္းဆင္ယင္ကာ ျမႇဴေခ်ာ့မယ္ …

[ ခ်စ္မယ္ .. ႀကိဳက္မယ္ သက္ဆံုးပါ႔ ေပါင္းဖုိ႔ရြယ္ .. သနား ခ်စ္ေမာင္ရယ္ ခ်စ္ေစခ်င္တယ္ ပစ္ကာမေသြနဲ႔ကြယ္ ၾကာဗ်ာပါခ်စ္ေတာ့ မခ်စ္နဲ႔ကြယ္ .. ပ်ဳိပ်ဳိေၾကာက္လုိ႔ တားရတယ္ .. (ရည္းစားဓားျပရယ္) ၂ ပ်ဳိခ်စ္ရေတာ့မယ္ .. ေနာင္ခါေမာင္မွန္မေသြရင္ကြယ္ ] ၂ တကယ္ .. ႀကိဳက္မယ္ …

သက္ဆံုးပါ … … တားရတယ္

(ရည္းစားဓားျပရယ္) ၂ … … ေမာင္မေသြဖယ္ရင္ကြယ္ တကယ္ႀကိဳက္မယ္ ။