တုိ႔တာဝန္


ေရး - ေရႊဂုန္ေမာင္
ဆို - ေလဘာတီျမရင္

တုိ႔ဘာသာ သာသနာ တကယ္မညႇိဳးဖို႔ရည္ ျမန္မာမ်ဳိး တုိ႔ဗမာဂုဏ္ရည္ . တိုးမည္ .. တုိ႔တာဝန္ပါတစ္လီ .. ေဆာင္ရြက္ၾကအရွည္ .. စိတ္ဝမ္းမကြဲေအာင္ ထာဝစဥ္စြဲတည္ …

(မ်ဳိးေဆြသာကီ ခင္မင္အရွည္ .. တို႔အမ်ဳိးအတည္ .. ျမန္ျပည္ျဖစ္တဲ့အထည္ .. ဝယ္သံုးလို႔ ဝတ္ဆင္အတည္ .. တုိ႔တာဝန္ပါတစ္လီ ေဆာင္ရြက္ၾကအရွည္ .. စိတ္ဝမ္းမကြဲေအာင္ ထာဝစဥ္စြဲတည္ .. )၂ …

(တို႔ထီး .. တို႔နန္း .. တို႔မွန္းရည္ .. ဒါတို႔ .. ဒါတို႔ျပည္ .. ကိုယ့္မင္း ကိုယ့္ခ်င္းကိုပါအတည္ .. ဗမာတုိင္းမွန္းလို႔ရည္) ၂ .. (တို႔တာဝန္အတုိင္းသာ အတည္ .. ထမ္းေဆာင္ရည္ လြတ္လပ္ေရး ဆြတ္လွမ္းႏုိင္မည္) ၂ …

တုိ႔ဘာသာ … … လွမ္းႏုိင္မည္

[ (တို႔ရဲ႕ျမန္မာ စာေပအတည္ သင္ပါတတ္ေအာင္တစ္လီ) ၂ တို႔စကားတုိ႔စာ ကမၻာကိုလႊမး္ရန္ရည္ ] ၂ ယိုင္းပင္းလို႔ကူညီ .. တစ္မိဝမ္းဆင္းလို႔အတည္ တာဝန္ဝတၱရား လူတုိင္း လူတုိင္းပင္မွတ္ရည္ …

တို႔ထီး … … လွမ္းႏိုင္မည္

တို႔ထီး … … လွမ္းႏုိင္မည္