အခ်စ္သံုးေဖာ္

ေရး - ေရႊဂုန္ေမာင္
ဆို - ေလဘာတီျမရင္

- ရင္ရင္ပ်ဳိ အစဥ္ပဲ ခ်စ္တယ္ .. ဤကမၻာႀကီးေပၚမွာဝယ္ မာတာ ေမေမက အစကြယ္ .. ဘဝင္မွာ မွန္စြဲခ်စ္တယ္ .. ပ်ဳိျမ - အမ - ေလးလည္းကြယ္ .. တကယ္ပင္လွေမတၱာႂကြယ္ .. အရြယ္ေရာက္လာေသာ္ ပ်ဳိခ်စ္ခ်စ္ သက္လယ္ ထာဝစဥ္ ခ်စ္ခင္ဖြယ္ …

အခ်စ္ .. သံုးေဖာ္ .. ေနာင္လည္းခ်စ္မွာပဲကြယ္ .. ေမေမ့အေပၚ႐ိုး႐ိုးပင္ ခင္တြယ္ .. မေလးကို .. ေဆြမ်ဳိးခ်စ္ .. ခ်စ္ေတာ့တယ္ .. လင္ေတာ္ေမာင္ .. ပ်ဳိ .. ခ်စ္သူကိုကြယ္ .. အခ်စ္ဦးနဲ႔ရယ္ကြယ္ .. ပ်ဳိပ်ဳိေမ ေမတၱာေတြမွန္ႂကြယ္တယ္ အႀကိဳက္ဦးနဲ႔သာကြယ္ ပ်ဳိပ်ဳိေမ ေမတၱာေတြႂကြယ္ …

ေနာင္ခါမေသြတမ္းခ်စ္မယ္ .. သဒၶါဟုန္ေသြးႂကြကာရယ္ .. ျဖဴျဖဴစင္စင္နဲ႔ဆက္သြယ္ .. ေမာင္ရယ္ဘာ ျပဳျပဳကြယ္ .. ပ်ဳိအသက္နဲ႔ တကယ္ပဲလဲမယ္ .. ေစတနာေတြထူးပိုတယ္ .. ခ်စ္ေဇာေတြမွာ ပို .. ခ်စ္ခ်စ္သက္လွယ္ .. ထာဝစဥ္ ခ်စ္ခင္တြယ္ …

အခ်စ္ဦးရယ္ကြယ္ .. ပ်ဳိပ်ဳိေမ - ေမတၱာမွန္ႂကြယ္တယ္ အႀကိဳက္ဦးနဲ႔သာကြယ္ ပ်ဳိပ်ဳိေမ .. ေမတၱာေတြႂကြယ္ …

ခ်စ္ကိုပ်ဳိယံုစြာ ပံုကာခ်စ္မယ္ .. ေမာင္ေမာင္ရယ္ .. ခ်စ္ပါရင္ကြယ္ ယွဥ္ယွဥ္ကာတြဲလို႔သာရယ္ .. ေမာင့္သေဘာအတုိင္း ခ်စ္ခ်စ္ေတာ့ …

က်ား - မ်က္ျခယ္ယံုကြယ္ .. ပ်ဳိပ်ဳိေမ .. မခြဲတမ္းခ်စ္မယ္ .. ဤကမၻာေျမ ျပဳန္းေတာ့ေစကြယ္ ခင္ရယ္ မေသြတမ္းပဲ ခ်စ္ခ်စ္ေတာ့မယ္ …

အခ်စ္သံုးေဖာ္ … … ေမတၱာေတြႂကြယ္