ေတာထြက္ခန္း


ေရး - ေရႊလေမာင္
ဆုိ - မသိန္းဟန္

ယေသာ္ဓယာ .. နန္းေတာင္ညာ .. သားရာဟုလာ ဖြားျမင္သည့္တာ .. (ေရႊမ်က္ႏွာ ညႇဳိးေလေအာင္သာ) ၂ .. ပစ္သြားေရွာင္ခြာ .. ေအာင္ခ်ာကပၸိနန္း စံျမန္းေတာ္မူရာ .. ေလာင္းေလ့ေလေလာင္းဗုဒၶါ မတ္ဥယ်ာဥ္ကသာ .. ထြက္ခြာေရွာင္၍သြား .. ေလးပါးရယ္ သူအို သူနာ သူေသ .. ျမင္ျပန္လွ်င္ စြဲစိတ္သံေဝ လူ႕တုိင္းရပ္ေျမ .. ၾကာရွည္ေနဝံ့ဘဲ …

နန္းထဲမွာပင္ .. အို ေလ့လာ ေပ်ာ္မရႊင္ (ေမာင္ဆန္ကိုႏႈိး သူတုိင္ပင္ ကဏၬက နတ္ျမင္း .. ကႀကိဳးဆင္) ၂ .. (ယေသာ္ေမခင္ ေရႊစင္အိရယ္ .. ၾကာရင္သိမယ္ .. ေၾသာ္ ရိပ္မိတယ္) ၂ .. [ (သန္းေခါင္လယ္) ၂ .. ထြက္ေတာ္မူ နန္းကခြာတယ္ ] ၃ .. ေမာင္ဘုန္းေပ်ာက္တယ္ .. ေဆာင္အံုးေဗြျမင့္လယ္ …

သိဒၶတ္ဘုန္းႂကြယ္ .. ေလာင္းေလးေလ ေလာင္းျမတ္ႏြယ္ (အသြယ္သြယ္ထပ္ပြား နတ္မ်ားစြာ .. မီးဝါးကိုင္ထြန္း လာသည့္တာ) ၂ .. ေတဇာေဝျဖာ .. ေခမာကမ္းယံ .. နိဗၺာန္နန္းကို ျမန္းမည့္အၾကံ .. [ (အတန္တန္) ၂ မာရ္နတ္ေမာင္ ဆင္း၍တားျပန္ ] ၃ .. ဘုရားျဖစ္ရန္ အၾကံေအာင္လုဆဲ …

ေငြသဲေသာင္ျပင္ အိုေလ့ေလ ေနာ္မာခြင္ (ကူးကာခ်က္ခ်င္း ေရာက္ျပန္လွ်င္ ဆံေတာ္ ပယ္ရွင္း ေလသည့္အင္) ၂ .. ထက္ခြင္ျဗဟၼာ မၾကာဆက္လာ .. စက္စံုရင္းမွာ .. ဝပ္စင္းကာ [ (ပဒုမၼာ) ၂ ေရႊၾကာသကၤန္းကို ကပ္ရွာ ] ၃ .. ဒုကၠရစရိယာ ေျခာက္ႏွစ္က်င့္သည့္တာ (ေက်ာင္းေတာ္ .. ေရႊဝိ) ၂ ဟာ … ။

မာတိကာ သို႔ .....