သုဝဏၰသွ်ံ

( ဒုကုလနဲ႔ ပါရိကတုိ႔ တူစံုႏွစ္လီ.. ေမြ႔ေလ်ာ္ျခင္းပင္ ေတာသို႔မွီ.. က်င့္၀တၱရားကို အားထုတ္သည္ )၂.. ( ကာမဂုဏ္ ႏွစ္ဦးလံုးညီညီ.. မုန္းလွပါျပီ ဆံုးမၾကသည္ )၂… ( ေမထုန္ မမွီ၀ဲဘဲနဲ႔ ခ်က္ေပၚ လက္ေတာ္ ရစ္လုိ႔သေႏၶတည္ )၂ ထြန္းကားမယ့္သားရသည္ ေရႊအဆင္းလို ၀င္းပညီ သု၀ဏၰသာမအမည္ ဂါ၀ရခ်ီ မိဘလုပ္ေကၽြးသည္…

(ပီလိယကၡမင္းက ျမွားနဲ႔ခြင္းျပီ သု၀ဏၰသွ်ံ ေရႊစင္အိကို ထိမွန္ေတာ့သည္ )၂ သို႔ေပမယ့္ ေသႏိုင္ရိုးလား မိဘေတြ လုပ္ေကၽြးတဲ့ ဂုဏ္ရည္…

x x x x x

( မိဂသမင္ေတြ အပါးနားက ျခံရံသည္… ဘုရားေလာင္းေနရွာျပီ ႏွစ္ပါးလုိရာ ျဖည့္စြက္ဖို႔အတည္ )၂ ျမစ္ဆိပ္ကမ္းဆီ .. အပန္းေျဖေတာ့သည္ .. ေရႊသမင္အလယ္မွာ စိုးမိုးအုပ္ခ်ဳပ္ေနဆဲအတည္ သနားစရာပဲတစ္လီ မွားရွားေတာ့သည္ အထင္ေတာ္လြဲျပီ ပစ္ခတ္ျခင္းမွာ အလွ်င္းမေတာ္ပါသည္…

ပီလိယကၡ …. ၀ ….. ၀ ….. လုပ္ေကၽြးတဲ့ဂုဏ္ရည္

x x x x x

( ဒုကုလ ပါရိက ေျမြယုတ္မာအတည္ မႈတ္ျပန္ေတာ့သည္… စကၡဳေတာ္ ထုိႏွစ္ကြင္းမွာ အို…. မလင္းပါျပီ ၀ိပါကမည္…)၂… ( စီးေတြေတြ ေရႊမ်က္ရည္ အေလာင္းေတာ္ႏွင့္ မိဘႏွစ္လီ )၂ … သံုးဦးသား ႏွလံုးကမၾကည္… ဗဟုသုႏၵရီ နတ္သမီးဆင္းလို႔ ကယ္ဆယ္ျပီ…

ပီလိယကၡ …..၀….. ၀…….. လုပ္ေကၽြးတဲ့ဂုဏ္ရည္….။

ဤသီခ်င္းစာသားကို ကူးယူေဖာ္ျပခြင့္ေပးေသာ Facebook မွ ေခတ္ေဟာင္းေတးမ်ား (စစ္ၾကိဳေခတ္မွ ၁၉၄၈အထိ) အဖြဲ႕အား အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။