အိပ္ေနတုန္း

အိပ္ေနတုန္းလန္႔ႏိုးကာ မင္းကိုေလငါ့နံေဘးစမ္းၾကည့္တယ္
မင္းေလးမ႐ွိေတာ့ အေ၀းကိုထြက္သြား ငါ့ကိုတစ္ေယာက္တည္းထားခဲ့မလား
ဘာေၾကာင့္နင္ငါ့ကိုစြန္႔ခြာသြားလဲ ဘာ့ေၾကာင့္နင္ေလထြက္သြားလဲ
မင္းေလးမ႐ွိေတာ့ေဆြး...ငါေလေဆြး

ဟိုတုန္းကငါခ်စ္ခဲ့ျခင္းေတြ ပံုျပင္တစ္ပုဒ္ျဖစ္ခဲ့
အဆံုးသတ္သြားမယ့္ နင္ထြက္သြားအေ၀း

အိပ္မက္ေတြမက္ စြဲလမ္းတဲ့စိတ္ထဲ မင္းကိုငါေလ ငါေမ့မရခဲ့ဘူး
မင္းကိုခ်စ္တဲ့စိတ္နဲ႔ ဆက္ၿပီးဆက္ၿပီး တမ္းတခဲ့
ငါ့ရင္ထဲ အလြမ္းမ်က္ရည္စီးဆင္း ဘာေၾကာင့္နင္ေလထြက္သြားလဲ
မင္းေလးမ႐ွိေတာ့ေဆြး ငါေလေဆြး

နင္ထြက္သြားအေ၀း ငါ့ကိုနင္ထားခဲ့ၿပီ ငါ့ရင္ထဲမီးေတြ စြဲလမ္းျခင္းရဲ႕မီးေတြ
ငါတစ္ေယာက္တည္း နင္ထားခဲ့ၿပီ ငါ့ရင္ထဲမီးေတြအဆံုးထိကၽြမ္းလို႔႐ူးၿပီ ႐ူးၿပီ
ဟိုးတုန္းက ငါခ်စ္ခဲ့ျခင္းေတြ ပံုျပင္တစ္ပုဒ္ျဖစ္ခဲ့ ျဖစ္ခဲ့

အိပ္ေနတုန္း လန္႔ကာႏိုးကာမင္းကိုေလ တကယ္ကို ငါ့နံေဘးမ႐ွိေတာ့ ေဆြးတယ္

မာတိကာ သို႔ .....