ေနေပ်ာ္ေပ်ာ္ ေသေပ်ာ္ေပ်ာ္

သူေလးလက္ကို တြဲသြားေနတုန္းေတာ့ ေနေပ်ာ္ေသေပ်ာ္ပါတယ္/ၿပီ
သူနဲ႔လည္းေ၀းေရာ ကမၻာဆိုတာ ငရဲေပါ႔ မေနခ်င္ၿပီ မင္းမရွိေတာ့

တစ္ေယာက္တည္း လမ္းမႀကီး အလယ္မွာ ရင္ထဲ အလြမ္းေတြနဲ႔ ငါပါ
သူနဲ႔လည္းေ၀းေရာ အရာရာဟာ ငရဲေပါ႔ မေနခ်င္ၿပီ မင္းမရွိေတာ့

ေ၀းမေနရဲေအာင္ မင္းကုိခ်စ္ေတာ့ မေနခ်င္ၿပီ မင္းမရွိေရာ

ခြဲမသြားဘူး အခိုင္မာဆံုး အခ်စ္ရဲ႕ အရိပ္ေအာက္မွာ ေနေပ်ာ္ ေသေပ်ာ္ၿပီ
အရင္အခ်ိန္နဲ႔ အခုအခါ မတူတာဟာ မင္းပါ ငါကိုယ္တုိင္သိလိုက္ေတာ့

အေမွာင္ဆံုး လမ္းႀကီးေတြအလယ္ ရင္ထဲ အလြမ္းေတြနဲ႔ ငါပဲ
သူနဲ႔လည္းေ၀းေရာ အရာရာဟာ ငရဲေပါ႔ မေနခ်င္ၿပီ မင္းမရွိေတာ့

မာတိကာ သို႔ .....