ငါ။ ေရး - ေက်ာ္ျမတ္စိုး။ ဆို - Unrivalled စီးရီး - ေရာ့ခ္ယူႏိုက္တက္ (၁)။
ငါမဟုတ္ဘူး။ ေရး/ဆို - အဲလက္စ္။ စီးရီး - စိတ္ကူးသက္သက္မ်ား။
ငါမင္းကို။ ေရး/ဆို - အဲလက္စ္။ စီးရီး - စိတ္ကူးသက္သက္မ်ား။
ငါလိုခ်င္တာ။ ေရး/ဆို - Japan စီးရီး - ေရာ့ခ္ယူႏိုုက္တက္ (၂)။
ငါေအာ္ငိုလိုုက္ခ်င္တယ္။ ေရး - ျမင့္ျမတ္။ ဆို - သားေဇာ္။ စီးရီး - ေရာ့ခ္ယူႏိုက္တက္ (၁)။
ငါ႔ကုိခ်စ္တဲ့သူ။ ေရး - ေစာခူဆဲ။ ဆို - R ဇာနည္။ စီးရီး - ငါ႔ကုိခ်စ္တဲ့သူ။
ငါ႔အျပစ္နဲ႔ငါ။ ေရး - Raymond ဆို - Idiots စီးရီး - ဘာလာလာ။
ငါ့အျဖစ္။ ေရး - ခ်မ္းခ်မ္း(Caution)။ ဆို - Caution ။ စီးရီး - ေရာ့ခ္ယူႏိုက္တက္ (၃)။
ငါ႔အျဖစ္ေတြ။ ေရး - Elde ။ ဆို - အဲလက္စ္။ စီးရီး - စိတ္ကူးသက္သက္မ်ား။
ၿငီးေငြ႕ၿပီ။ ေရး - စံပီး။ ဆို - မ်ိဳးႀကီး။ စီးရီး - နိစၥဓူ၀။
ငယ္သူမို႔။ ေရး/ဆို - စိုးလြင္လြင္။ စီးရီး - ခ်စ္လူမိုက္။