ဤေလာက

(လူေတြ လူေတြ အနႏၱသည္၊ ေလာကီစည္းစိမ္သဘာ၀ညီ၊
ေမတၱာခ်စ္တာပဓာနအတည္၊ ေပါင္းသင္းၾကတာ လင္မယားေခၚပါသည္) ၂ ၊
ခ်စ္ခင္စၾကင္နာစ၀ယ္ မ်က္စိေအာက္မွာျမင္မွ ခ်စ္မ၀ႏိုင္ပါသည္၊
ေလာကီ ေလာကီ ေလာေလာၿပီးကီတဲ႔ ဤကမၻာေလာကီ၊ ခ်စ္မ၀ႏိုင္ပါသည္၊
(အခ်စ္ေလာ အႀကိဳက္ေလာ တေလာထဲေလာသည္) ၂ ၊
လူေတြလူေတြ အနႏၱ လင္မယားဘ၀မွာ အတည္ခ်စ္အားမ၀ႏိုင္တဲ႔
အဓမၼတူရ ကာမဂုဏ္ ဤေလာကီ၊
ေလာကီ ေလာကီ ေလာေလာၿပီးကီတဲ႔ ကာမဂုဏ္ ဤေလာကီ။
ေ၀႔လယ္လယ္ ေမာင္ေျပာကာ ႏွဴးသည္၊ ဘယ္ေနရာမ်ိဳးမွ စကားကိုမတည္။
ကိုကိုမ်က္ႏွာထား႐ိုးနဲ႔ တမ်ိဳးေတာ႔မလီ၊ ခ်စ္တာမွန္ရင္ ယံုၾကည္ေလာက္ေအာင္
ဘယ္အခါမွ မေျပာပါသည္၊ ဒါေတြ ပ်ိဳေတြးမိေတာ႔ သေဘာမက်ၿပီ၊
ေၾကာ႐ံုၾကံပါသည္၊ ေန႔စဥ္သာပလီ၊ ထိထိေရာက္ေရာက္ လူႀကီးမိဘ
ပုဆိုးတန္းတင္ညီ၊ ေမာင္ေတာင္းရမ္းေျပာဆုိရင္ အိေျႏၵဂုဏ္လဲရွိလိမ္႔မည္၊
ေ၀႔လယ္လယ္ေတာ႔ ပ်ိဳ႕ကိုမေျပာသင္႔ၿပီ၊
ေလာကီ ေလာကီ ေလာေလာၿပီးကီတဲ႔ ကာမဂုဏ္ ဤေလာကီ။
(ဟာဟာ ဟီဟီဟီခ်စ္တုန္းခင္တုန္း တၿပံဳးၿပံဳးနဲ႔ တည္/ပလီ ေမာင္
စကားလံုးၾကြားသည္၊ မ်က္ႏွာ႐ႈးႀကီးနဲ႔ ပ်ိဳ႕ကုိသာပင္ ၿဖီးလြန္းပါေပသည္) ၂ ၊
အာကာျပင္ကုိ လႊာပံုျပဳမည္၊ ေမယုေတာင္ကုိ စုတ္တံလဲခ်ီ၊
သမုဒၵရာေရျပင္ပင္လယ္ႀကီးကို မင္ရည္ေဖ်ာ္မည္၊
အဲဒါေတာင္ အားမရလို႔ ပူတင္းက လိပ္ျဖစ္ေတာ႔ေတာင္
သိပ္ခ်စ္တာဘဲလုိ႔ ပ်ိဳ႕ကိုေမာင္ေျပာသည္၊
ေလာကီ ေလာကီ ေလာေလာၿပီးကီတဲ႔ ကာမဂုဏ္ ဤေလာကီ။

မာတိကာ သို႔ .....