ညီလာခံ

ေရႊဘုန္းေတာ္ေရာင္၊ တေျပာင္ေျပာင္ ေ၀ဆာ၊ ေၾကညာလိႈင္ၾကဴ၊
ထီးတရာပဏာႀကိဳ႕ ရာဇာတို႔ထြတ္မွန္ကူ၊ ေသာင္းဇမၺဴမွာျဖင့္
ျပိဳင္သူဆိုင္သူကင္းေ၀းေတာ္မူ၊ ေနႏြယ္ သမၻန္တဆူ (တရားမွန္စြာယူ) ၂ ၊
(ျပည္သူ ၾကည္ျဖဴ အေပါင္းလူတို႔) ၂ ၊ ေဗြသဖန္းေရ ျဖန္းဆင္သမို႔
(ၾကငွန္းရွစ္ဆူ မိုးေတာ္မူ) ၂ ။ (ေနနန္းသမၻာန္ေရာင္တူ) ၃ ၊
ရာဇာအာဏာရွိန္သမိၻန္ႏြယ္ေတာ္မူ၊ ေဘြသီဟာ ေရႊညီလာ မေဟသီႏွစ္ျဖာစိုက္ထူ၊
ဖုန္းေတာ္ေရာင္ႀကီး ထီးတရာသရဖူ၊
(မတ္ေပါင္းအေျခြအရံ ျမတ္ေၾကာင္းေ၀ဇယႏၱာ ပမာအလားတူ) ၂ ၊
(သတၱ၀ါဗိုလ္လူ ဦးခိုက္ညြတ္က်ိဳး လက္စံုမိုး ၀ပ္လွ်ိဳးထြန္းလို႔) ၂ ၊
(ေလးကၽြန္းျမင့္မုိလ္ႏိႈင္လို႔ မျဖဴ၊ နတ္လူသတၱ၀ါ ျဗဟၼာမေနမူ) ၂ ။
(နိဗၺာန္အမ်ား သိၾကားတူတူ) ၂ ၊ (ရိပ္ျဖဴမိုးလို႔ အုပ္စိုးစံပါယ္သူ) ၂ ၊
ေရ ေျမ သမုဒၵရာ ခပင္းကိုပါ မ်ား၀ပ္တြားလာ
(သက္ေတာ္ရွည္ေတာ္မူ၊ အေပါင္းခပင္းတို႔ ေအာင္ျခင္း တူတူ) ၂ ၊
(ျဗဟၼာေနာ သမၸႏၷ ေအာင္ရာသံေၾကြး ဖုန္းေတာ္ေရာင္ရွိန္ေျပး) ၂ ၊
တိုင္းေရးျပည္ရာ ၾကည္သဒၶါ မနာသီေၾကြး၊ ႏိုင္ငံသာယာေအး။

မာတိကာ သို႔ .....