သက္မဲ့အရုပ္

အေရွ႕ကိုတိုးရင္း ေနာက္ဆုတ္လာပါတယ္
ဆုတ္သည္ထက္ ဆုတ္လို႔လာေတာ႔လည္း
အေရွ႕သို႔ေရာက္ေအာင္တြန္းမွ အေနာက္ဘက္တုိးေနမယ္

နီထားရင္းလည္း ေ၀းလုိ႔လာပါတယ္
ေ၀းသည္ထက္ ေ၀းလို႔လာေတာ႔လည္း
အနီးဆံုးထိေအာင္ နီးလိုက္ေတာ႔မွ ေ၀းေနတယ္

ကိုယ္႔အရုပ္ကေလးအတြက္ ထာ၀စဥ္အလိုလိုက္ေနမယ္
အေတြးထဲအသည္းရယ္ လိုက္ေလေ၀းေလ ေျပးသူ
တစ္ကမၻာဆံုးမို႔ ကိုယ္နားလည္ရမယ္
အုိ သက္မဲ့ အရုပ္ကေလးေရ

ၿပံဳးထားရင္းနဲ႔လည္း မဲ႔လို႔ေနပါတယ္
မဲ့သည္ထက္မဲ့လို႔ လာေတာ့လည္း
လွသည္ထက္လွေအာင္ ၿပံဳးလိုက္မွ မဲ့ေနတယ္

အခ်စ္စစ္ေ၀တုိင္း အမုန္းကျပန္လာေတာ႔လည္း
ခ်စ္သည္ထက္ခ်စ္ေအာင္ တိုးခ်စ္လိုက္မွ မုန္းေနတယ္

မာတိကာ သို႔ .....