ခ်စ္လူမိုက္ - စိုးလြင္လြင္

ေခါင္းငံု႔ခ်စ္ေနမယ္ ေရး - စိုးလြင္လြင္
တစ္ခ်က္ေလာက္ေတာ့ ငဲ႔ၾကည့္သင့္ပါတယ္ ေရး - စိုးလြင္လြင္
ငယ္သူမို႔ ေရး - စိုးလြင္လြင္
မင္းရဲ႕ကို ေရး - စိုးလြင္လြင္
ပိုင္ရွင္မဲ့ႏွလံုးသား ေရး - ႏိုင္ျမန္မာ
မွန္တာေျပာရင္ သစၥာ ေရး - စုိးလြင္လြင္
ခ်စ္လူမိုက္ ေရး - ႏိုင္ျမန္မာ
ၾကည္သာရီ ေရး - စိုးလြင္လြင္
အိမ္မက္ေကာင္းစဥ္ မိုးအလင္းေစခ်င္ ေရး - ႏိုင္ျမန္မာ
ေတးသီတဲ႔ငွက္ ေရး - စိုးလြင္လြင္
ေျမႀကီးက ေျမႀကီးလိုေနတတ္ပါေစ ေရး - စိုးလြင္လြင္
ေမြးရပ္ေျမဆီ သြားရၿပီ ေရး - ဖိုးရွမ္း
လမ္းေဘးစီးရီး ေရး - စိုးလြင္လြင္

မာတိကာ သို႔ .....