အရင္အတိုင္း

အနားမွာ နင္မရွိေတာ့ေပမယ့္ ငါ႔ ကမၻာ အရာရာ အရင္တုိင္းပဲ
မင္းရွိတဲ့ အတိုင္းပဲ အသက္၀င္ဆဲ ရင္မွာ ရွင္သန္ဆဲပဲ

ဟုိ/ အရင္အခ်ိန္ေတြ သတိရေနတယ္ မေန႔တစ္ေန႔ကလုိပဲ
အရင္/ ဒီခ်ိန္ေတြ တစ္ေခါက္ရခ်င္ေသးတယ္ အတူတူ မင္းနဲ႔ ရွိဖူးတဲ့
အခ်ိန္ေတြ သတိရေနတယ္ မေန႔က အတုိင္းပါပဲ
ဘယ္ေနရာမဆုိ မင္းအရိပ္ေတြရွိတယ္
ရင္မွာ အခုထိ ဒီ အစြဲအလမ္းေတြနဲ႔ (ဟိုး ..... ႏိုး)

အျမဲကို ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြနဲ႔ ဘ၀မွာ ရွင္သန္ေနရင္းနဲ႔
တစ္ေန႔ေတြ႕ႏိုင္ဦးမလား ေစာင့္ေနဆဲ ဘယ္ေနရာမွာ ရွိဦးမလဲ

မာတိကာ သို႔ .....