ေတာင္သူပ်ိဳ

ေကာင္းကင္ အာကာ တိမ္ညိဳ၊ ရြာမလုိလုိနဲ႔ေရႊမိုးေတြကညိဳ၊ ငွက္ကယ္လူလို၊
သံခ်ိဳေႏွာကာေျပာဆို၊ လယ္ျပင္ေပၚမွာ၀ဲပ်ံၾကသလို ေမွ်ာ္ရွာေပမယ့္ (ေရႊပိန္ညင္းရယ္) ၂ ၊
ဟသၤာျမဴးသကို၊ ပင္စပါးပ်ိဳ ၀င္နားမလို၊ ခ်စ္အားေတာ္ပိုမို ေရႊမုိးညိဳညိဳ။
(ေကာက္စုိက္သမေလးေတြ သံၿပိဳင္ဆိုေပသကုိ၊ ထမိန္တိုတို ရြဲလို႔စုိရြဲလို႔စို၊ အကၤ်ီအပိုအမိုလဲစရာမရွိေအာင္စို) ၂ ၊
ခ်မ္းလို႔တုန္ကာ အလြန္ပင္ေအးသကုိ၊ အသူရိန္မင္းက ပုန္းကြယ္ကာခုိ၊
လြမ္းမိသလုိလို လယ္ကန္သင္းမွာ ေစာင္းသံစည္သံ တီးသံခ်ိဳ၊ ေကာက္စိုက္သမေတြ သီခ်င္းသံၿပိဳင္လို႔ဆို။
ဒို႔ေတာဓေလ့မို႔ ေပ်ာ္ေမြ႕ၾကသကုိ၊ စပါးပင္ပ်ိဳ၊ ကြင္းကစုိစို ေရႊပိန္ညင္း သူဆင္းေတာ့မလို၊ ပ်ိဳးခင္းမွာ (၀ဲကာ) ၃ ၊
ပ်ံၾကသကို၊ ေနညိဳညိဳအခ်ိန္ကုန္ရင္ဆုိ၊ မုိးေတြက အံု႔ကာမဲညိဳ၊ ေရႊဥၾသၾကဴးသံခ်ိဳ၊ တမ္းတလို႔လြမ္းစပို၊
ဗံုရွည္ႀကီးနဲ႔ တီးလို႔ဆုိ၊ အခ်ိန္တန္ရင္ အိမ္ျပန္ခ်င္သကို ခ်စ္သူနဲ႔လမ္းေတြ႕မလို၊ ႀကိဳက္မယ္လုိ႔ ေျပာတာကပုိ မိုးမင္းကမစဲႏိုင္သလုိကို၊
ထမိန္တုိတုိ ရႊဲကာ ရြဲကာစုိ။ ေစာေစာထ၀ိရိယနဲ႔ လို႔လေတြကပုိ၊ ေတာင္သူမ်ိဳထမင္းခ်က္မယ္ဆို၊ ဟင္းရြက္စံုသကုိ၊ ငပိမိႈနတုိ၊
ခေမာက္တုိတို ကုိယ္စီေဆာင္းပါလို႔ ပ်ိဳးေပၚပိုတဲ႔ေဆာင္ရရွာသကို၊ မုိးစဲတာေတာင္ေမာင္လာလို႔မႀကိဳ၊
ေကာက္စိုက္သမေတြ သီခ်င္းသံၿပိဳင္လို႔ဆုိ။ ဒို႔ေတာဓေလ့မို႔……………….ရြဲကာစုိ။
တဧကမေတာ႔ ဒသမတရာဆုိ၊ လယ္တကြက္အပိုင္ ခဲ့ႏိုင္ေအာင္ကို၊ သီခ်င္းသံခ်ိဳခ်ိဳ ပ်ိဳလဲ (သူမ်ားထက္) ၂ ပိုမို၊
ယူေဆာင္ျပန္သကုိ၊ ေကာက္စိုက္ရွာၾကေတာင္သူပ်ိဳ၊ ရြာမလုိလို မဲကာညိဳညိဳ ေနေရာင္ျခည္မထိုး ေရႊမိုးညိဳညိဳ၊
အပ်ိဳေဖာ္တသင္းနဲ႔ ဟင္းရြက္ရွာသကို၊ (မုိးမင္းညိဳ) ၂
လယ္ကန္သင္းတေလွ်ာက္မွာ ေကာက္စိုက္မေတြ သီခ်ုင္းသံၿပိဳင္လို႔ဆုိ။

မာတိကာ သို႔ .....