အ၀ါေရာင္ကိုက္ခဲမႈ

မနက္မိုးလင္းခ်ိန္ ငါ႔ေခါင္းအထက္ ေနမင္းအ၀ါ
စိုက္ပ်ဳိးခဲ့့ အိပ္မက္တို႔ အေရာင္အဆင္းအ၀ါ
ငါ႔လက္ထဲ စားစရာတစ္ခုတည္းက
ေတာက္ပလြန္းေသာ အ၀ါ သစ္သီးမ်ား

ငါ႔မ်က္စိကို ကန္းေလာင္ေစေသာ အ၀ါ
မီးေတာက္တစ္ခုလို ကၽြမ္းေလာင္ေစေသာ အ၀ါ
လမ္းမထက္မွာ ေတာက္ေလာင္လႈိက္စား
ထိုးေဖာက္လုိက္ ငါ႔မ်က္စိေတြ ေၾကာင္ကန္းသြား / ေလာင္ကန္းသြား

သိမ္ဖ်င္းလို႔ေန စကားလံုးမ်ား အေရာင္အဆင္း အ၀ါ
၀တ္ေက်ာင္းတစ္ခုမွာ ဆုေတာင္းဆဲ အေရာင္အဆင္း အ၀ါ
ႏူးညံ့ေသာ ပါးျပင္ အ၀ါေဆးသား
ကိုးကြယ္လို႔ ျမန္းဆင္ ေရႊအဆင္းမ်ား

ေလာင္လိုက္ ..... လင္းလိုက္ .....

မာတိကာ သို႔ .....