အေမာေျပ - ေဇာ္ပိုင္

မင္းေက်ာင္းမတက္တဲ့ေန႔ ေရး - ဇ၀ါ
လူကုိေႁခြတဲ့ပန္းကေလး ေရး - ေရႊေဂ်ာ္ေဂ်ာ္
အေမာေျပ ေရး - ကိုမ်ိဳး (PTL)
အသိအမွတ္ျပဳပါ ေရး - ဖုိးကာ
အခ်စ္စစ္တစ္ခု ေရး - ျမင့္မိုးေအာင္
ဘာမွမသိ ေရး - ဖုိးကာ
မေဆြးခ်င္ဘူး ေရး - ဖုိးကာ
စိတ္နာတယ္ ေရး - ေမာင္ေမာင္ေဇာ္လတ္
စႏၵီ ေရး - ငယ္ဆူးသစ္
အလြမ္းရဲ႕ သီခ်င္းေတြယူ ေရး - ငယ္ဆူးသစ္
လွ်ိဳ႕၀ွက္ထားတယ္ ေရး - ဖုိးကာ
ဖန္ဆင္းခြင့္ ေရး - ဇ၀ါ
အလြမ္းေရာင္ ေရး - ေမာင္ေမာင္ေဇာ္လတ္

မာတိကာ သို႔ .....