အဆံုးမဲ့ ... ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ - L လြန္း၀ါ

ကေလးလို ေရး - L လြန္း၀ါ
မင္းပဲကုိယ္ခ်စ္တယ္ ေရး - L လြန္း၀ါ
မိသားစု ေရး - ေမာင္ေမာင္ေဇာ္လတ္
အျဖဴသက္သက္ ေရး - V ႏိုထြန္း
အခ်ိန္တိုင္းမင္းအတြက္ ေရး - L လြန္း၀ါ
မဆန္းေသာ ဒိုင္ယာေလာ့ခ္ ေရး - စံပီး
အဆံုးမဲ့ ... ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ေရး - L လြန္း၀ါ
စင္သီ ေရး - SNO
ရင္မွာ ေရး - အိုင္းဇက္
ဒါပါပဲ ေရး - ေရႊေဂ်ာ္ေဂ်ာ္
April နတ္သမီး ေရး - ေအာင္ေဇာ္လတ္

မာတိကာ သို႔ .....