ေဒါင္းမင္းပရိတ္

ေရွးကမၻာအစေခ်ျပမေလ သာသနာ့ဂုဏ္ေရာင္ေ၀ အာဒိကပၸ က်မ္း ထြက္အေခ် လူအေပါင္းေတြ ေနကိုတစ္ခါ ေမွ်ာ္လင့္ၾကေပ အေမွာင္ခြင္းကာ အေရာင္အဆင္း ထင္လင္းခဲ့ေပ ဥဒည္စြန္းက ထြန္းေပၚလာခဲ့ေပ ေရာင္ျခည္တစ္ေထာင္ကို အလင္းေရာင္ေဆာင္ေပ သတၱ၀ါအမ်ားကို သနားစိတ္တို႔ ကင္းသေလ အလင္းေရာင္ေပ်ာက္ကာ ဗမာ့ဂုဏ္က်က္သေရ ေဒါင္းမင္းတံဆိပ္ ႏွိပ္ကာေန အာဒိစၥ၀ံသမ်ိဳးႏြယ္ေတြ တန္ခိုးၾကြေရာက္မဲ့အေခ်….

က်က္သေရတုိးမယ့္ ငါတုိ႔လူမ်ိဳးေတြ ဗိုလ္ေအာင္ဆန္း ၾကီးမွဴးတဲ့ ေပ်ာက္က်ားရဲေဘာ္ တုိ႔ညီအစ္ကိုေတြ ေပါင္းေဖာ္ကာ ယွဥ္ျပိဳင္ႏႊဲ တုိက္ပြဲ တုိင္းပင္ ေအာင္လာခဲ့ေပ ရန္သူေတြ သိမ္းၾကံဳးျပီးေတာ့ ထံုးလိုပမာေခ် ဥဒေက ေရလုိေႏွာက္ (ေတာက္ေရွာက္ႏုိင္ပါေစ…)၂ ဘရာေမွာင္ေတြ ျမန္မာေအာင္ေျမ အႏၱရာယ္ကင္းမယ္ ေဒါင္းမင္းပရိတ္ေတာ္ေရ……။

ဤသီခ်င္းစာသားကို ကူးယူေဖာ္ျပခြင့္ေပးေသာ Facebook မွ ေခတ္ေဟာင္းေတးမ်ား (စစ္ၾကိဳေခတ္မွ ၁၉၄၈အထိ) အဖြဲ႕အား အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။